KOZY A OVCEPoľnohospodárske zvieratá

Plemená oviec: Prehľad a charakteristiky najrozšírenejších druhov

Plemená oviec: Prehľad a charakteristiky najrozšírenejších druhov. Ovce sú jedným z najstarších domestikovaných druhov zvierat a ich chov má dlhú tradíciu po celom svete. Rôzne plemená oviec boli vyšľachtené tak, aby vyhovovali špecifickým podmienkam prostredia a potrebám chovateľov. V súčasnosti je známych viac ako 600 plemen oviec, pričom každé z nich má svoje vlastné charakteristické vlastnosti, či už vo vzhľade, produkcii vlny, mäsa alebo mlieka.

Plemená oviec

Plemená oviec

 

Na Slovensku sa chová niekoľko pôvodných a prizpôsobených plemen oviec, pričom mnohé z nich sú vhodné pre chov v špecifickej nadmorskej výške a podmienkach podhorí a hôr. Plemeno, ktoré bolo uznané v roku 1982, je známe svojou polohrubou vlnou a je chované najmä v horských oblastiach. Ovce tohto plemena dosahujú živú hmotnosť 45–55 kg u bahníc a 65–70 kg u baranov, čo odráža ich adaptáciu na miestne podmienky.

Niektoré plemená oviec sú známe svojou kombinovanou úžitkovosťou. Na Slovensku a v Českej republike sú chované ovce, ktoré sa vyznačujú plodnosťou či mäsitým typom telesnej stavby. Napríklad plemená ako texel alebo romanovská ovca sú známe vysokou mierou plodnosti a kvalitou mäsa. Tieto vlastnosti nájdu využitie ako v komerčnom tak aj v malom chove a sú cenené pre ich hospodársky prínos.

Pôvod a Klasifikácia Plemien Oviec

Pôvod a Klasifikácia Plemien Oviec

 

Klasifikácia plemien oviec odráža ich rôznorodosť vzhľadom na pôvod, produkčnú orientáciu a vlastnosti určené na konkrétne účely, ako je produkcia vlny, mäsa alebo mlieka. Plemená oviec majú svoj pôvod v rôznych geografických oblastiach a sú prispôsobené na život v rozličných prírodných podmienkach, čo sa odráža aj v ich špecifických charakteristikách.

Plemená Oviec a Národné Plemená Oviec

Plemená oviec majú pestrú históriu a sú často podmienené regiónmi, kde boli vyšľachtené. Na Slovensku sú populárne napríklad plemeno valaška alebo cigája, známe svojou prispôsobivosťou na lokálne podmienky. Národné plemená oviec sa odvíjajú od tradícií a potrieb regiónu, kde sú dlhodobo chované. Tieto plemená nie sú len súčasťou hospodárstva, ale aj kultúrneho dedičstva krajiny.

Rozdelenie podľa Úžitkovej Orientácie – Plemená oviec

Plemená oviec sa rozdeľujú primárne podľa úžitkovej orientácie, ktorá zohráva hlavnú rolu v ich vyšľachtení:

 • Mäsové plemená: Sú vyšľachtené pre produkciu kvalitného mäsa s dôrazom na vysokú mäsovosť. Príkladom môže byť plemeno texel, charakteristické svojou silnou postavou a dobrou kvalitou mäsa.
 • Vlnárske plemená: Prioritizujú produkciu vlny. Merino je príkladom plemena s vysokou kvalitou vlny, často chované pre svoju mäkkú a jemnú vlnu vhodnú pre textilný priemysel.
 • Mliečne plemená: Sú selektované pre produkciu mlieka, s typickým predstaviteľom ako je východofrízska ovca.
 • Plemená s kombinovanou užitkovosťou: Spájajú viacero produkčných vlastností, ako sú kožušinové plemená karakulská ovca poskytujúca okrem mäsa aj cennú kožu.

Známe Plemená a Ich Charakteristiky

 • Valaška: Je adaptabilné, odolné voči náročnejším podmienkam a prevažne bezrohé. Vyznačuje sa plodnosťou a je vhodná do prírodných podmienok Slovenska.
 • Texel: Pôvodom z Holandska, texel je známe pre svoju mäsovosť a dobrou kvalitou trupu.
 • Merino: Toto vlnárske plemeno je medzinárodne uznávané pre svoju nadpriemernú kvalitu vlny.
 • Jacobova ovca: So štyrmi rohmi a zaujímavou históriou, sa zaradila medzi hobby plemená, populárne na britských ostrovoch.

Každé plemeno oviec prispieva svojou unikátnou kombináciou vlastností k rozmanitosti chovu oviec, či už na Slovensku alebo v iných častiach sveta. Strojček na vlasy a bradu pre mužov

Fyzické a Produkčné Vlastnosti Oviec

Fyzické a Produkčné Vlastnosti Oviec

 

Fyzické a produkčné vlastnosti oviec sú dôležité pre určenie ich plemien a teba chovu. Tieto charakteristiky ovplyvňujú úžitkovosť oviec a ich prínos pre chovateľov.

Rozmnožovanie a Plodnosť

Ovce majú rôznu plodnosť v závislosti od plemena. Niektoré plemena majú tendenciu k vyššej plodnosti s väčším počtom narodených jahniat za rok, čo umožňuje efektívnejší chov. Materské vlastnosti sú rovnako dôležité, nakoľko ovplyvňujú prežitie a rýchlosť rastu jahniat.

Mliečna a Mäsová Produkcia

Produkcia mlieka je jednou z kľúčových produktívnych charakteristík oviec, pričom niektoré plemená sa špecializujú práve na produkciu mlieka, kým iné sú zase vyhľadávané pre kvalitu swojho mäsa. Masné plemená sa vyznačujú rýchlym rastom a dobrými výkrmovými vlastnosťami, ktoré vedú k vysokej živej hmotnosti a kvalitnému mäsu.

Kvalita vlny – Plemená oviec

Vlna je dôležitým produktom ovčieho chovu. Plemená sa líšia podľa dĺžky, hrúbky a kvality vlny, pričom plemená s jemnejšou a kvalitnejšou vlnou sú často využívané v textilnom priemysle. Farba vlny môže byť tiež plemenným znakom.

Odolnosť a Prispôsobivosť Plemien

Rozličné plemená sa prispôsobujú na rôzne životné podmienky, čo je dôležité pre pestovateľské stratégie. Existujú plemená, ktoré sú odolné voči chladnému a vlhkému podnebiu, zatiaľ čo iné lepšie prosperujú v sušších a teplejších oblastiach. Adaptabilita plemien je dôležitá pre ich prežitie a produkčné parametre.

Chov a Šľachtenie Oviec – Plemená oviec

Chov a Šľachtenie Oviec - Plemená oviec

 

Chov a šľachtenie oviec sú základné aspekty zabezpečenia kvality a úžitkovosti ovčích plemien. Práca s plemenárnymi knihami, striktná registrácia a starostlivosť o zdravie stáda sú nevyhnutné pre úspech v oblasti ovčiarstva.

Metódy Chovateľského Výberu

Chovatelia oviec uplatňujú rôzne metódy výberu za účelom zlepšenia úžitkových vlastností oviec a zachovania génových zdrojov jednotlivých plemien. Prístupy zahŕňajú:

 • Individuálny výber: vyberanie najlepších jedincov na základe ich vlastných vlastností.
 • Rodinný výber: preferovanie zvierat z vysokoúžitkových rodov.
 • Výber priemeru potomstva: hodnotenie zvieraťa na základe výkonu jeho potomstva.

Plemenná Kniha a Registrácia

Plemenná kniha je základným nástrojom pre chovateľov, ktorí sa zameriavajú na šľachtenie a evidenciu plemien ako je napríklad zošľachtená valaška. Vedenie plemennej knihy umožňuje:

 • Sledovanie pôvodu: zaznamenávanie rodokmeňových údajov jednotlivých jedincov.
 • Certifikácia: oficiálna registrácia zvierat dáva garantované potvrdenie ich plemennej príslušnosti.

Zdravie a Starostlivosť o Stádo

Zdravie stáda je priamo spojené s jeho produktivitou a kvalitou. Chovatelia a Zväz chovateľov oviec a kôz kládú dôraz na:

 • Prevenciu chorôb: pravidelné veterinárne prehliadky a vakcinácie.
 • Vyváženú výživu: zabezpečenie kvalitného krmiva potrebného pre rast a reprodukciu.

Všetky tieto činnosti prispievajú k zlepšeniu genetického fondu a k efektivity chovu oviec na Slovensku.

Úžitkovosť Plemien a Ich Produkty

Úžitkovosť Plemien a Ich Produkty

 

Plemená oviec sú selektované podľa ich užitkovosti, ktorá odkazuje na schopnosť produkcie mlieka, mäsa a vlny. Táto úžitkovosť je významná pre hospodársky prínos v chove oviec.

Hodnotenie Mliečnosti

Mliečnosť oviec sa meria množstvom produkovaného mlieka a jeho kvalitou. Plemená ako Merino a Lacaune sú známe svojou vysokou mliečnou produkciou a úžitkovým krížením týchto plemien sa snaží zvýšiť produkciu mlieka. Mliečne produkty získané z oviec sú cené pre vysoký obsah mastných kyselín, vitamínov a minerálov.

 • Plemeno: Merino
  • Produkcia mlieka: Vysoká
 • Plemeno: Lacaune
  • Produkcia mlieka: Veľmi vysoká

Mäsové Charakteristiky

Mäsové plemená oviec, ako Suffolk, sú selektované pre ich telesnú stavbu a rýchly prírastok hmotnosti. Chovatelia hľadajú plemená s vysokou mäsitosťou, kvalitným mäsovým výkonom a efektivitou kŕmenia pre zvýšenie produktivity.

 • Plemeno: Suffolk
  • Mäsitosť: Vysoká
  • Prírastok hmotnosti: Rýchly

Využitie Vlny

Vlna je hlavný produkt u plemien selektovaných najmä na jej produkciu. Jemnosť a kvalita vlny u plemen ako Merino určujú jej využitie na výrobu oblečenia a iných textilných výrobkov. Vysoko žiadaná je ručne pradená vlna Merino pre výrobu luxusných textílií.

 • Plemeno: Merino
  • Typ vlny: Jemná
  • Využitie: Textilná produkcia

Špecifické Plemená a Ich Využitie

Špecifické Plemená a Ich Využitie

 

Rôznorodosť plemien oviec prináša širokú paletu využití, založených na ich genetickom potenciáli a adaptácii na lokálne podmienky. Niektoré sú selektované pre mliečnu výrobu, iné pre kvalitu vlny, mäsa či odolnosť v náročných podmienkach.

Plemená Prispôsobené na Slovenské Podmienky

Cigája a Valaška sú plemena oviec, ktoré sú historicky prispôsobené na podmienky Slovenska. Tieto plemená sú známe svojou schopnosťou vyhľadávať potravu v horských pasienkoch a odolávať miestnemu podnebiu. Slovenská dojná ovca predstavuje plemeno oviec selektované pre vyššiu mliečnu produkciu a je dobre prispôsobené na strojové dojenie.

 • Odolnosť: Plemena ako Cigája a Valaška
 • Mliečna produkcia: Slovenská dojná ovca, vhodná na strojové dojenie

Unikátne Vlastnosti Exotických Plemien

Merino patrí medzi jedno z najznámejších plemien oviec, ocenované na celom svete pre svoju vysokokvalitnú a jemnú vlnu. Suffolk sobá vyniká ako skoré plemeno so silnou konštitúciou, produkujúce vynikajúce mäso s vysokou kvalitou. Románovska ovca je známa pre svoju plodnosť a schopnosť adaptácie na rôzne životné prostredia, pričom je významná svojimi kožušinovými vlastnosťami.

 • Merino: Jemná vlna vysoké kvality
 • Suffolk: Rané plemeno s kvalitným mäsom
 • Románovska ovca: Vysoká plodnosť, kožušinové vlastnosti

Trendy a Budúcnosť Chovu Oviec

Trendy a Budúcnosť Chovu Oviec

 

V posledných rokoch sa trendom v chove oviec stávajú technologické inovácie a adaptačná schopnosť chovov na meniace sa trhové podmienky. Chovatelia sa orientujú na efektívnu produkciu a kvalitu konečných produktov, čo má priamy vplyv na ekonomiku.

Inovácie v Chove

Chov oviec sa neustále vyvíja prostredníctvom zavádzania nových technológií, ktoré zjednodušujú manažment stád a zvyšujú produktivitu. Napríklad, plemeno Oxford Down je čoraz častejšie chované pre jeho schopnosť produkovať vysoký podiel bielkovín v mäse. Lacaune je zase vyhľadávané pre jeho výborné mliečne vlastnosti, ktoré sú umocnené sofistikovanými technikami dojenia a genetickým výberom. Technika oplodnenia in vitro a elektronické sledovacie systémy sa stávajú normou pri chove rýchlorastúcich a odolných plemien, ako sú Texel alebo Merinolandschaf.

Vplyv na Ekonomiku a Trhové Požiadavky

Ekonomika chovu oviec je úzko spojená s trhovými trendmi, ktoré diktuje dopyt po kvalitných produktoch. Východofrízska ovca je príkladom plemena s vysokou produkciou mlieka, čo ju robí vzácna v regiónoch s požiadavkami na vysoké mliečne výnosy. Plemeno Awassi zas exceluje v extrémnych klimatických podmienkach, čo umožňuje jeho chov v aridných oblastiach s dopytom po ovčom mäse a mlieku. Trendom je tiež zameranie sa na plemena s nízkymi nárokmi na starostlivosť a s adaptabilitou na zmeny v klimatických podmienkach, čo napomáha k udržateľnosti chovu a zabezpečuje jeho stabilnú budúcnosť.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button