ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Odborná prehliadka a odborná skúška – čo treba vedieť

Odborná prehliadka a odborná skúška. Podklady na vykonávanie prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky. Odborná prehliadka a odborná skúška.

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (OPaOS) sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v stanovenom rozsahu a lehotách. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok. Rozoznávame prvú a periodickú odbornú prehliadku a odbornú skúšku.

Prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou

– sa preveruje bezpečnosť vyhradeného technického zariadenia elektrického a bleskozvodov po ukončení výstavby, montáže alebo po rekonštrukcii a oprave. Prvú OPaOS vykonáva odborne spôsobilá osoba – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického. O vykonanej OPaOS sa vyhotoví písomný záznam – Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia. Správa sa musí v organizácii archivovať počas celej životnosti elektrického zariadenia.

Vypadávanie vlasov u mužov – Rady ako tomu zabrániť 

Periodickou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preveruje bezpečnosť vyhradeného technického elektrického zariadenia počas jeho prevádzky. Periodická OPaOS sa vykonáva počas celej životnosti elektrického zariadenia v lehotách stanovených v norme STN 33 1500 a podľa prílohy č. 8 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., pričom lehoty sa stanovujú na základe vonkajších vplyvov (druhu prostredia) určeného odbornou komisiou a podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb. Periodickú OPaOS vykonáva revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického. Periodické OPaOS sa okrem vyhradených technických zariadení elektrických týkajú aj bleskozvodov, pracovných strojov, prenosného ručného náradia v prevádzke a elektrických spotrebičov v prevádzke.

Odborná prehliadka a odborná skúška

Podklady na vykonávanie prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky:

– dokumentácia elektrickej inštalácie alebo zariadenia zodpovedajúca skutočnému stavu,

– protokoly o určení vonkajších vplyvov prostredia, v ktorom bude elektrická inštalácia alebo zariadenie

– prevádzkované,

– záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na elektrickej inštalácii alebo zariadení pred jej

– uvedením do prevádzky,

– písomné záznamy o vykonaných opatreniach a kontrolách v prípade skúšky pod napätím.

Odborná prehliadka a odborná skúška

Podklady na vykonávanie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky:

– dokumentácia elektrickej inštalácie alebo zariadenia zodpovedajúca skutočnému stavu,

– protokoly o určení vonkajších vplyvov prostredia,

– zásady údržby elektrickej inštalácie alebo zariadenia, t. j. vykonávanie kontrol, prehliadok, meraní a skúšok,

– záznamy s výsledkami vykonaných kontrol podľa predpisov preventívnej údržby s podpisom určeného pracovníka,

– správa o predchádzajúcej odbornej prehliadky a odbornej skúšky.

Logická sieť

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button