ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Snímače – Definícia , Na čo slúžia , Rozdelenie

Snímače sú zariadenia, ktoré slúžia na získanie informácií o priebehu meraných (regulovaných) fyzikálnych veličín. Nazývame ich aj snímače fyzikálnych veličín. Teoreticky môže byť snímačom každé zariadenie, ktorého fyzikálne vlastnosti sa menia pôsobením iných fyzikálnych veličín. Podľa toho či snímač na svoju činnosť potrebuje alebo nepotrebuje pomocnú energiu ich delíme na pasívne a aktívne. Praktický význam pre automatizačnú a regulačnú techniku majú len tie snímače, ktoré majú veľkú citlivosť, malú zotrvačnosť a a minimálny alebo žiadny vplyv na meranú veličinu.

Citlivosť snímača

je definovaná ako pomer prírastku určitej veličiny na výstupe snímača k prírastku meranej veličiny.

Snímanie teploty (teplomery)

Zotrvačnosť snímača

je definovaná časovým oneskorením reakcie snímača na zmenu meranej veličiny.

Vplyvy snímača

na meranú veličinu môžu byť rôzne. Napr. sním. s teplotne závislými odpormi, by mohli vlastným teplom vzniknutým prechodom prúdu, ovplyvniť, prípadne zmeniť skutočnú hodnotu meranej veličiny.

Podľa druhu snímaného signálu delíme snímače na :

a) snímače elektrických veličín

b) snímače neelektrických veličín

Snímače elektrických veličín

Elektrickým veličinami sú všetky elektrické parametre elektrických obvodov. Pri automatizačnej a regulačnej technike sú to hlavne jednosmerné a striedavé elektrické prúdy, napätia, výkony a frekvencia striedavého elektrického prúdu. Sním. elektrických veličín môžu byť:

a) výchylkové – ich základom je magnetoelektrický systém (meranie jednosmerných napätí a prúdov) a elektromagnetický systém (meranie striedavých napätí prúdov), vyrábajú sa ako ukazovacie alebo zapisovacie.

b) kompenzačné – ich základom je Wheatsonov mostík, vyrábajú sa spravidla ako ukazovacie a súčasne zapisovacie, výnimočne iba ukazovacie.

c) digitálne – ich základom sú analógovo digitálny A/D a digitálno analógový D/A prevodník, veľkosť meranej veličiny sa ukazuje priamo v číslicovom tvare, vyrábajú sa ako ukazovacie (displej, obrazovka) s možnosťou zápisu pomocou tlačiarne.

Snímače neelektrických veličín

Existuje celý rad snímačov neelektrických veličín. Pre potreby automatizačnej a regulačnej techniky sa najčastejšie používajú : tlaku, teploty, výšky hladiny, otáčok a polohy.

Príčiny plešatenia

Nanešťastie je veľa faktorov vedúcich k plešateniu. Zatiaľ čo niektoré z nich, ako sú strava a celkový režim starostlivosti o vlasy, sú napraviteľné, jeden z najbežnejších a nekontrolovateľných faktorov je genetika.
Aby sme pochopili detaily, je potrebné vedieť, že prirodzený cyklus vlasu sa skladá zo štyroch fáz: začína to rastom (anagénna fáza), následne prechodnou fázou (katagénna fáza), odpočinkovou (telogénna fáza) a nakoniec fázou vypadnutia vlasu (exogénna fáza).

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button