ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Snímače teploty (teplomery) – Delenie , charakteristika

Snímače teploty teplomery ,Teplota je stavová veličina, ktorá určuje stav telesa, kvapaliny alebo plynu .Snímače teploty teplomery rozdelenie.

Snímače teploty (teplomery)

Teplota je stavová veličina, ktorá určuje stav telesa, kvapaliny alebo plynu a je mierou strednej kinetickej energie pohybujúcich sa molekúl. Čím vyššia je teplota tým rýchlejší je pohyb molekúl a naopak.

Teplotu, pri ktorej sa zastaví kmitavý pohyb, nazývame absolútna teplotná nula. Ak meriame teplotu od absolútnej nuly udávame teplotu v kelvinoch [K]. Ak berieme za základ teplotnej stupnice teplotu trojného bodu vody t.j. rovnovážneho stavu vody, ľadu a pary pri tlaku 101325 Pa, udávame teplotu v Celziových stupňoch [°C]. Vzťah medzi stupnicami je: TK = t°C + 273,15

Snímače – Definícia , Na čo slúžia , Rozdelenie

Snímače sú zariadenia, ktoré slúžia na získanie informácií o priebehu meraných (regulovaných) fyzikálnych veličín. Nazývame ich aj snímače fyzikálnych veličín. Teoreticky môže byť snímačom každé zariadenie, ktorého fyzikálne vlastnosti sa menia pôsobením iných fyzikálnych veličín. Podľa toho či snímač na svoju činnosť potrebuje alebo nepotrebuje pomocnú energiu ich delíme na pasívne a aktívne. Praktický význam pre automatizačnú a regulačnú techniku majú len tie snímače, ktoré majú veľkú citlivosť, malú zotrvačnosť a a minimálny alebo žiadny vplyv na meranú veličinu.

V teplomeroch sa tepelná zmena premieňa na zmenu niektorej inej, vhodnej, ľahko zisťovateľnej fyzikálnej veličiny.

Podľa styku s meraným prostredím rozdeľujeme teplomery na:

dotykové

bezdotykové

Pri dotykových teplomeroch je ich meracia časť v priamom styku s meraným prostredím. Podľa princípu ich delíme na:

a) mechanické – ich činnosť je založená na rozťažnosti látok (tyčové, bimetalové, kvapalinové, tlakové),

b) elektrické teplomery – ich činnosť je založená na zmene elektrickej veličiny od teploty (odporové, termoelektrické)

Pri bezdotykových teplomeroch sa ich meracia časť (snímač) priamo nestýka s meraným prostredím, ich činnosť sa zakladá na prenose informácie tepelným žiarením, ktoré teleso vysiela do okolitého prostredia (pyrometre).

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button