KRAVYPoľnohospodárske zvieratá

Mäsové plemena dobytka: Prehľad najproduktívnejších plemien

Mäsové plemena dobytka: Prehľad najproduktívnejších plemien. Masové plemena dobytka sú špecificky chované pre produkciu kvalitného hovädzieho mäsa. Tieto plemena sú selektované a geneticky pripravené tak, aby dosahovali rýchly prírastok telesnej hmotnosti a mäso s optimálnym obsahom tuku, ktoré je cené pre svoju šťavnatosť a chuťové vlastnosti. Medzi známe masové plemená patria Shorthorns a Herefords, ktoré sú populárne v rôznych častiach sveta vrátane Slovenska. Tieto plemená majú tendenciu rýchlo rásť, čo je požadované v masovej produkcii mäsa.

Mäsové plemena dobytka

Mäsové plemena dobytka

 

Iné plemená, ako napríklad Charolais, sú známe pomalším prírastkom hmotnosti, ale vyznačujú sa minimálnymi požiadavkami na krmivo, nenáročnosťou, dobrými imunitnými vlastnosťami a nízkym obsahom tuku v mäse. Výber plemena môže ovplyvniť nielen hospodárnosť chovu, ale tiež kvalitu produkovaného mäsa, ktoré je potom hodnotené na základe špecifických parametrov a kvality.

Plemená dobytka s obojstranne úžitkovým zameraním, ako je Aberdeen Angus, sa stali populárnymi vo viacerých klimatických podmienkach vďaka svojim genetickým predispozíciám, odolnosti voči nepriaznivým podmienkam, dobrým materským vlastnostiam, dlhovekosti, a výbornej plodnosti. Vyrába sa z nich mäso vysokej kvality, čím sa tento typ dobytka stal jedným z najrozšírenejších mäsových plemien na svete. Produkcia a stav populácie týchto plemien je monitorovaná s cieľom optimalizovať ich chov a zabezpečovať stálu kvalitu hovädzieho mäsa na trhu.

História a klasifikácia masových plemien dobytka

História a klasifikácia masových plemien dobytka

 

História masových plemien dobytka sa odvíja od selekcie a šľachtenia zameraných na produkciu kvalitného mäsa. Klasifikácia plemien je založená na plemenných knihách, ktoré dokumentujú čistotu plemena a jeho vlastnosti.

Všeobecné charakteristiky plemien – Mäsové plemena dobytka

Masové plemena dobytka sú selektované predovšetkým na produkciu mäsa. Oproti mliečnym plemenám majú tieto plemená robustnejšiu stavbu tela, s výraznejšou svalovinou a optimálnym pomerom svalovej a tukovej hmoty. Typickým príkladom je plemeno Charolais, ktoré je známe svojou veľkou hmotnosťou a vysokou jatočnou výťažnosťou. Jedno z najrozšírenejších mäsových plemien, Aberdeen Angus, pochádza zo Škótska a vyniká dobrým rastom a kvalitou mäsa.

Plemenné knihy a ich členenie

Plemenné knihy sú esenciálnym nástrojom pre evidenciu a uchovávanie genetických informácií o plemene. Každé plemeno má svoju vlastnú plemennú knihu, kde sú zaznamenávané rodokmeny a vlastnosti jednotlivcov. Členenie plemennej knihy môže byť rôzne; typicky sa však delí na:

 • Hlavná časť: zaznamenávajú sa jedinci s dokázaným pôvodom,
 • Doplnková časť: umožňuje registráciu jedincov, u ktorých nie je možné jednoznačne potvrdiť pôvod, ale vynikajú určitými plemennými vlastnosťami.

Plemenné knihy okrem iného slúžia ako nástroj pre udržanie čistoty plemena a jeho zdravý genetický fond.

Zásady chovu a plemenitby – Mäsové plemena dobytka

Zásady chovu a plemenitby - Mäsové plemena dobytka

 

V moderných zásadách chovu a plemenitby sa kladie dôraz na zlepšovanie genetických vlastností a úžitkových parametrov hospodárskych zvierat. Tento proces je regulovaný príslušnými zákonnými predpismi a podlieha kontrolám zabezpečujúcim jeho efektívnosť a etickosť.

Šľachtenie a plemenitba na Slovensku

Na Slovensku sa šľachtenie a plemenitba mäsových plemien dobytka (často nazývaných aj ako masové plemená) realizuje s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky v rámci chovných cielov. Používajú sa rôzne programy a metódy šľachtenia, ktorých výsledky sú zaznamenávané a hodnotené prostredníctvom Príslušníka štatu (PS SR). Práve plemenitba predstavuje dôležitý nástroj na udržanie a zlepšovanie kvality chovu v Slovak.

Právne predpisy a regulácie

Zákon o šľachtení a plemenitbe úzko spolupracuje s vyhláškou č. 372/2007, ktorá určuje detailné podmienky pre chov a plemenitbu. Okrem toho, vyhláška ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 upravuje špecifiká týkajúce sa registrácie, označovania a predaja plemenných zvierat. Tieto právne dokumenty definujú nie len pravidlá, ale aj sankcie za ich nedodržiavanie, čím prispejú k zabezpečeniu etických a zdravotných štandardov v oblasti chovu. Gisou olej na vlasy: Ako vám môže pomôcť

Chovné ciele a výber plemenných zvierat – Mäsové plemena dobytka

Chovné ciele sú stanovené na základe požiadaviek trhu a genetického potenciálu plemena. Kritériá na výber plemenných zvierat zahŕňajú rad parametrov pre výber plemenných zvierat, ako sú fyzická stavba, zdravie, užitkovosť, temperament a genetické dispozície. Je nutné venovať pozornosť genetickým prenosom a potenciálom pre ďalšie generácie chovaných zvierat, aby sa zabezpečil udržateľný a etický chov, ktorý reflektuje potreby moderného agropotravinárstva a splňuje legislatívne požiadavky.

Plemenné hodnoty a úžitkové vlastnosti

Plemenné hodnoty a úžitkové vlastnosti

 

Plemenné hodnoty a úžitkové vlastnosti sú rozhodujúce pre hodnotenie a výber mäsových plemien dobytka. Tieto faktory určujú produkčný potenciál a odolnosť populácie v chovoch.

Genetická úroveň a reprodukcia

Genetická úroveň ovplyvňuje plodnosť a schopnosť reprodukcie populácie. Presné hodnotenie plemenných hodnôt umožňuje chovateľom vyberať jedince na základe ich reprodukčných schopností. Dôležité je sledovať tieto ukazovatele:

 • Priemerný počet odchovaných potomkov na jednu materskú jednotku.
 • Interval medzi pôrodmi, ktorý by mal byť optimálny pre efektívnu reprodukciu stáda.

Zdravie a odolnosť plemien – Mäsové plemena dobytka

Zdravie a odolnosť sú kritickými faktormi pre dlhodobú udržateľnosť chovu mäsových plemien. Plemenné hodnoty naznačujú predispozície k určitým zdravotným problémom a tiež odolnosť voči náročným podmienkam. Kľúčové parametre zahrňujú:

 • Imunitný systém a jeho schopnosť odolávať bežným chorobám.
 • Adaptabilita na miestne klimatické a kŕmne podmienky.

Úžitkové vlastnosti a technologické parametre

Úžitkové vlastnosti ako je mliečna produkcia a jatočná výťažnosť sú merateľné parametre, ktoré definujú komerčnú hodnotu plemena. Dôležité aspekty zahŕňajú:

 • Množstvo a kvalita mäsa, ktoré je možné získať z jedného jedinca.
 • Rýchlosť rastu a efektivita konverzie krmiva do priberania.

Populárne mäsové plemená – Mäsové plemena dobytka

Populárne masové plemená - Mäsové plemena dobytka

 

V chove dobytka predstavujú masové plemená dôležitú súčasť produkcie kvalitného hovädzieho mäsa. Ponúkajú rozmanitosť vo výbere podľa špecifickej potreby a životného prostredia chovateľa.

Charolais

Charolais je plemenom pôvodom z Francúzska, ktoré je známe svojou schopnosťou rýchleho rastu a dosahovania veľkej jatočnej hmotnosti. Toto plemeno je populárne pre svoje svetlé až krémovo biele zafarbenie a mohutné svalstvo.

Aberdeen Angus

Aberdeen Angus, často len zvaný Angus, je pôvodom zo Škótska a preslávil sa svojou schopnosťou produkcie vynikajúceho mramorovaného mäsa s vysokou chuťou. Toto plemeno je odolné voči nepriaznivým podmienkam a je úsporné na chov, pretože nepotrebuje dokrývanie.

Galloway – Mäsové plemena dobytka

Plemeno Galloway pochádza tiež zo Škótska, konkrétne z hôr a kopcov regiónu Galloway, a je známe svojou dlhou, hustou srsťou, ktorá mu umožňuje odolávať chladným klimatickým podmienkam. Galloway je obľúbené vďaka svojej schopnosti produkovať nízkotučné, lahodné a husté mäso.

Hereford

Plemeno Hereford má historické korene v Anglicku a je známe predovšetkým svojou dobrým prírastkom a skvelou premenou krmiva na mäso. Toto plemeno má distinktívne hnedé až červenohnedé zafarbenie s charakteristickou bielou hlavou a krkom. Herefordy sú cenené pre svoju adaptabilitu a ľahký chov.

Management, evidencia a služby

Management, evidencia a služby

 

V oblasti chovu masových plemien dobytka sa kládny dôraz na efektívny management, presnú evidenciu a profesionálne plemenárske služby, podporené moderným softvérom. Tieto aspekty sú základom pre úspešné chovy, čo zahŕňa aj sledovanie pôvodu, zdravotného stavu a produktivity zvierat.

Plemenárske služby a software

Organizácie ako Plemenárske služby Slovenskej republiky poskytujú komplexné služby v oblasti evidencie a sledovania genetických dát hovädzieho dobytka. V rámci Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat sa využíva špecializovaný softvér, ktorý umožňuje:

 • Evidencia zvierat: Optimálny systém pre zaznamenávanie jednotlivých jedincov, ich pôvodu, veku, a zdravotného stavu, čo zahŕňa aj sledovanie ich presunov a historie.
  • Kód plemena
  • Dátum narodenia
  • Zdravotný záznam
 • Kniha úmrtnosti dobytka (KUMD): Záznamy o úmrtiach dobytka, ktoré sú nevyhnutné pre správne vedenie evidencie a hodnotenie zdravia stáda.

Používajúc výkonný softvér, plemenárske služby zvyšujú efektivitu a presnosť dát, čo má priamy dopad na rozhodovanie a strategické plánovanie chovateľov.

Trh a plemenárska ekonomika – Mäsové plemena dobytka

Trh a plemenárska ekonomika - Mäsové plemena dobytka

 

Plemenárska ekonomika a predaj mäsových plemien dobytka sú úzko späté s trhovými trendmi a dostupnými informáciami o stave a hodnotách odvetvia.

Predaj a trhové trendy

Trh s mäsovými plemenami dobytka reaguje na zmeny v spotrebiteľskej dopyte a preferenciách. Predaj mäsových plemien je ovplyvnený rôznymi faktormi vrátane plemennej príslušnosti zvierat, kvality mäsa a trhových podmienok. Napríklad, niektoré plemená, ako je Belgické bielo-modré, sú vysoce hodnotené kvôli intenzívnej mäsovosti a vysokej jatočnej výtěžnosti, čo sa môže premietnuť do vyššej predajnej ceny na trhu.

 • Ceny – fixované i variabilné, ovplyvnené ponukou a dopytom
 • Plemenná príslušnosť – faktor určujúci trhovú preferenciu a cenu
 • Kvalita mäsa – kritérium pre určenie ceny zvieraťa pri predaji

Informačné zdroje a statistiky

Obchodníci a chovatelia získavajú informácie o stave plemenskej kategórie (pk) a hodnotách vybraných kategórií zvierat z rôznych zdrojov. Tieto informácie zahŕňajú podrobné údaje o počtoch zvierat, výnosoch z predaja a trendoch vo vývoji plemien, čo pomáha pri rozhodovaní o investíciách do chovateľských programov.

 • Štatistické údaje – počty zvierat, produkčné údaje
 • Trendy – pozorované zmeny v čase
 • Investície – rozhodovanie na základe dostupných dát

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button