ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Chyby meraní elektrických veličín

Rozdelenie chýb z hľadiska merania

Nameraná hodnota pri meraní elektrických veličín je väčšia alebo menšia ako skutočná hodnota, hovoríme o chybách merania. Podľa spôsobu výskytu ich môžeme rozdeliť na:

– sústavné chyby,

– náhodné chyby,

– omyly.

Sústavné chyby

– sú zväčša zapríčinené nedokonalosťou a nepresnos­ťou meracích prístrojov alebo nepresnosťou použitej meracej metódy. Patria sem aj chyby spôsobené napr. trvalým vplyvom okolia, ohnutím ručič­ky, nesprávnym nastavením nuly a pod.

Náhodné chyby

– vznikajú iba občas z náhodných príčin. Sú zapríčinené napr. náhlymi zmenami teploty, vlh­kosti vzduchu, pôsobením cudzích magnetických polí na merací prí­stroj apod. Nesprávajú sa podľa žiadnej zákonitosti, ich vplyv na meranie nemôže­me vylúčiť. Ich vplyvu sa dá zabrániť dodržaním správnych podmienok pri meraní, prípadne ich vplyv môžeme obmedziť niekoľkonásob­ným opakovaním merania.

najlepšie vtipy na svete

 

Omyly

– vznikajú nepozornosťou merajúcej osoby, nesprávnym po­stupom pri meraní, nesprávnym odčítaním na stupnici prístroja, zlým zápisom a pod. Merania, pri ktorých vznikli veľké chyby spôsobené omylom, musíme vylúčiť a nebrať ich do úvahy.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button