ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Údržba elektrických strojov a prístrojov

Organizácia údržby

Údržba elektrických strojov a prístrojov je pravidelná starostlivosť o elektrické stroje, prístroje a zariadenia, ktorou sa spomaľuje priebeh ich fyzického opotrebenia a predchádza vzniku porúch. Základnou úlohou údržby elektrických strojov a prístrojov je zabezpečenie ich prevádzky počas celej životnosti, t.j. od uvedenia do prevádzky až po ich likvidáciu. Údržba elektrických strojov a prístrojov zahŕňa všetky druhy prehliadok, skúšok a opráv.

Samotná údržba elektrických strojov a prístrojov a jej spôsob vykonávania, závisí od konkrétneho druhu elektrického stroja alebo prístroja a od jeho prevádzky. Niektoré práce a úkony údržby vykonávajú pracovníci obsluhy (upratovanie, čistenie, mazanie, …), ostatné práce, najme prehliadky a skúšky vykonávajú kvalifikovaní pracovníci údržby.

Elektroúdržba sa realizuje v súčinnosti s ostatnými profesiami, predovšetkým so strojovou a stavebnou údržbou a s údržbou meracích a regulačných zariadení. Význam a súčasne aj náročnosť elektroúdržby určuje skutočnosť, že elektrické stroje a prístroje sú zastúpené vo všetkých odboroch a oblastiach výrobnej a nevýrobnej sféry.

Elektrické stroje a prístroje sú buď súčasťou samostatných elektrických zariadení určených na výrovu a rozvod elektrickej energie (elektrárne, transformovne, vzdušné vedenia ….) alebo sú súčasťou iných zariadení, t.j. patria do oblasti využitia elektrickej energie.

Vykonávanie údržby môže byť riadené:

– centralizovane,

– decentralizovane,

– kombináciou predchádzajúcich spôsobov.

Vzhľadom na rozmanitosť elektrických zariadení a skutočnosť, že elektrické zariadenia sú zastúpené vo všetkých oblastiach výrobnej a nevýrobnej sféry, nie je možné vytvoriť jednotný model a systém riadenia údržby. Zásady organizácie a riadenia údržby sú prispôsobené konkrétnym podmienkam jednotlivých firiem, závodov a organizácii.

Konkrétna údržba je organizovaná podľa toho, či sa jedná o preventívnu údržbu, t.j. údržbárske práce na elektrických zariadeniach, na ktorých ešte nevznikla porucha alebo o zásah na odstránenie už vzniknutej poruchy. Ťažisko údržbárskych prác je v prevencii porúch elektrických strojov, prístrojov a zariadení, uplatňovaním preventívnej údržby. No nemožno podceňovať ani druhú zložku údržby, ktorá sa zaoberá odstraňovaním a zisťovaním príčin porúch, vzniknutých počas prevádzky elektrických strojov prístrojov a zariadení.

Preventívna údržba – Údržba elektrických strojov 

Základným nástrojom riadenia preventívnej údržby sú plány údržby, ktoré sa delia z dvoch hľadísk:

1. podľa obdobia platnosti plánov,

2. podľa rozsahu opráv.

Podľa obdobia platnosti rozoznávame nasledovné plány údržby:

a) dlhodobý plán (10 – 20 ročný) – koncepčný plán nadväzujúci na zámery rozvoja organizácie, rieši organizáciu riadenia a zabezpečenia kapacít údržby . Vytváranie podmienok na zabezpečenie materiálu a náhradných dielov, vybavenie pracovísk údržby.

b) Strednodobý plán (5 ročný) – vychádza z dlhodobej koncepcie údržby a zámerov výroby, obsahuje vybrané plánované opravy a u nepretržitej prevádzky plány odstávok na opravu.

c) Krátkodobý plán (ročný) – je základným plánom údržby, vychádza zo strednodobého plánu, rešpektuje skutočný technický stav elektrických strojov . Prístrojov a zariadení, priamo nadväzuje na výrobný plán, obsahuje plány stredných a generálnych opráv a plány odstávok na opravu.

d) Operatívny plán (štvrťročný, mesačný) – spracováva sa spresnenie ročného plánu údržby formou štvrťročných alebo mesačných plánov údržby . Pri ich zostavovaní sa zohľadňujú konkrétne potreby výroby v danom období a opravy, ktorých potreba vznikla v priebehu roka. Pomocou týchto plánov sa riadia priamo pracovníci údržby.

Podľa rozsahu opráv rozoznávame nasledujúce plány údržby:

a) plány generálnych opráv,

b) plány stredných opráv,

c) plány odstávok na opravu.

Generálne opravy GO – Údržba elektrických strojov 

Generálne opravy sa vykonávajú sa podľa plánu opráv. Tvoria začiatok a koniec cyklu opráv. V  ktorom sa vykonávajú ostatné údržbárske práce (BO, SO). Vykonávajú sa v špeciálnych opravárenských dielňach. Svojim charakterom sa odlišujú od ostatných opráv. Po generálnej oprave musí mať elektrický stroj. Prístroj alebo zariadenie minimálne svoju pôvodnú výkonnosť a parametre.

Točivé elektrické stroje

Pri generálnej oprave sa môžu elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia modernizovať . Prípadne dopĺňať novými technológiami alebo prídavnými zariadeniami. Generálne opravy vykonávajú špecializovaní pracovníci údržby.

5 vecí, ktoré musíte vedieť o mužskom plešatení

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button