ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Skúšky technických elektrických zaradení

Skúšky technických elektrických zaradení , kedy sa vykonávajú skúšky , rozdelenie skúšok . Skúšky technických elektrických zaradení všetko čo treba vedieť 

Skúšky technických elektrických zaradení

Vykonávanie skúšok elektrotechnických výrobkov záväzne určujú slovenské technické normy STN, v ktorých sú okrem druhov skúšok predpísané jednotné skúšobné metódy a jednotné skúšobné zariadenia. Normy predpisujú predovšetkým opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti pri prevádzke a obsluhe daného výrobku. Pre každý elektrotechnický výrobok sú v nich určené konkrétne pod­mienky, ktorým musí výrobok vyhovieť pri skúškach.

Skúšky sa vyko­návajú:

1) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

2) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste s výnimkou elektrotechnických výrobkov prenosných, prevozných alebo určených na prepravu,

Prenos a rozvod elektrickej energie

3) pri opätovnom uvádzaní výrobkov do prevádzky:

– po odstavení dlhšom ako jeden rok,

– po demontáži a opätovnej montáži,

– po rekonštrukcii a oprave,

– po zákaze používania inšpektorom práce,

4) počas prevádzky.

Skúšky technických elektrických zaradení :Stav bezpečnosti technického zariadenia elektrického kontroluje:

– typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,

– skúškami u výrobcu technického zariadenia elektrického výrobcom určená osoba alebo revízny technik,

– odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

– inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu, ktorá ma platné osvedčenie a osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostno technických požiadaviek.

Rozdelenie skúšok podľa počtu kontrolovaných výrobkov:

a) kusové skúšky – kontroluje sa každý výrobok, charakteristické pre kusovú výrobu, vykonávajú sa spravidla na mieste budúcej prevádzky, prípadne u výrobcu na mieste k tomu určenom – skúšobni.

b) výberové skúšky – kontroluje sa stanovená počet náhodne vybraných výrobkov, charakteristické pre sériovú výrobu, vykonávajú sa u výrobcu na mieste k tomu určenom – skúšobni.

Bezpečnosť práce v skúšobniach

– všetci pracovníci musia nosiť priliehavý pracovný odev a pokrývku hlavy, aby neprišlo k zachyteniu odevov alebo vlasov a tým k úrazu,

– každý pracovník musí mať preukázateľné poznatky o prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom,

– každý pracovník je povinný pracovať podľa pokynov vedúceho; v prípade, že si nie je istý svojimi schopnosťami alebo okamžitým stavom, musí to včas oznámiť vedúcemu,

– v čase skúšania nesmie byť pracovník rušený odvrátením pozornosti, napr. ústnym alebo telefonickým odvolaním od vykonávanej práce; ak je to nevyhnutné, musí byť v tomto čase skúška prerušená,

– pre skúšky, ktorých postup nie je predpísaný niektorou normou, sa musí určiť pracovný postup,

– pri skúšaní točivých strojov s nechránenými rotujúcimi časťami je nevyhnutné urobiť také opatrenia, aby neprišlo k úrazu pri obsluhe a pri prechádzaní medzi strojmi,

– po skončení každej skúšky nárazovým napätím je nevyhnutné ihneď vybiť a uzemniť nárazový generátor, vybiť kondenzátory, kábel a pod.,

– nie je povolené robiť mechanické skúšky zvýšenými otáčkami samotných rotorov alebo voľne rotujúcich súčastí na voľných pracoviskách, bez zabezpečenia proti úrazu a demolovaniu ostatného zariadenia v dôsledku roztrhnutia skúšaného stroja,

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

– v namontovaných strojoch s voľnými koncami hriadeľa, ktorých konštrukcia zmenšuje nebezpečenstvo ohrozenia obsluhy, možno robiť na skúšobnom pracovisku mechanické skúšky zvýšenými otáčkami, ak sa použije vhodný pevný kryt skúšaného stroja,

– pre prípad, že sa skúška robí mimo skúšobného priestoru musí byť obsluha v bezpečnej vzdialenosti od stanovišťa skúšaného stroja.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button