NÁBOŽENSTVÁZaujímavosti

Modlitba za mier, 15 modlitieb proti vojne

Modlitba za mier, 15 modlitieb proti vojne. Dajte Bohu najavo svoje prosby o pokoj pomocou týchto modlitieb za pokoj. Nech vás Boh požehná pokojom mysle a ducha, keď mu budete dôverovať v ochranu a prosperitu.

Vždy, keď nás prepadne chaos a ťažkosti života, môžeme sa obrátiť na Boha v modlitbe, aby sme získali pokoj a útechu. V liste Filipanom 4,6 sa píše, „O nič sa nestarajte, ale vo všetkom sa s vďakou modlite a proste, aby vaše žiadosti boli oznámené Bohu.“

 

Ako sa môžeme modliť za pokoj, je jednoduché. Najprv úprimne vyjadrite svoju vieru a dôveru v Boha ako svojho Pána a Spasiteľa. Potom oznámte Bohu svoju žiadosť o pokoj v akomkoľvek osobnom zmysle, ktorý potrebujete. Zozbierali sme zbierku historických a moderných modlitieb za pokoj, ktoré môžete použiť ako inšpiráciu alebo vodiace slová. Doplňte alebo upravte svoje slová podľa toho, ako sa to týka vášho života.

 

Ako ľudia sme obmedzení vo vnímaní a chápaní sveta, ale môžeme dôverovať Bohu a veriť v Jeho ochranu a prosperitu. Písmo hovorí: „Dôveruj Hospodinovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum“ (Príslovia 3,5).

 

Tu sme uviedli silné modlitby za pokoj, ktoré môžete použiť pri prosbe o útechu a pokoj vo svojom živote. Nech vám tieto modlitby prinesú pokoj mysle, tela i duše.

 

Modlitba za mier pri pokušení paniky

 

Modlitba pre mier pri pokušení paniky

Modlitba za mier. Otče Bože, viem, že je normálne, keď sa niekedy ocitneme v priepasti strachu a skľúčenosti. Nemusíme tam však zostať. Dnes sa rozhodneme upierať svoj pohľad na Teba. A uvedomujeme si, že každá vec, za ktorú verbalizujeme svoju vďačnosť, je ako odrazový mostík z jamy, v ktorej sme sa ocitli. Ďakujeme Ti, že nám poskytuješ svoje nadčasové pravdy, ktoré nám znova a znova dokazujú, aký si vždy mocný. S Tebou po našom boku sa nemusíme báť. V Ježišovom mene, amen. Najsilnejšia modlitba za uzdravenie

Krátka modlitba proti vojne

 

Krátka modlitba proti vojne

Pane, ďakujem ti, že si do môjho života vložil svoj úžasný, mocný a ochranný pokoj. Som Ti vďačný, že si ho umiestnil tak, aby stál pri vchode do môjho srdca a mysle a aby ovládal moju myseľ a kontroloval môj život. Pretože to, čo je vo mne, je to, čo ma ovláda, rozhodujem sa nechať tento pokoj povstať a zvíťaziť nado mnou. Keď tento pokoj stojí pri bráne môjho srdca a mysle, viem, že znemožní diablovi útočiť na moje emócie a nedovolí, aby jeho lži a obvinenia prenikli do mojej mysle! Ďakujem Ti, že ma miluješ natoľko, že si do môjho života vložil tento mocný pokoj! Modlím sa za to v Ježišovom mene! Najvrúcnejšia modlitba za deti

 

Vyznávam, že ma stráži a chráni mocný Boží pokoj, ktorý pôsobí v mojom živote. Povstáva, aby ovládol moju myseľ; ovláda moje myslenie a určuje stav môjho života a prostredia, v ktorom žijem a pracujem. Okolnosti, ktoré ma obklopujú, na mňa nemajú vplyv, pretože tento nadprirodzený pokoj stojí pri bráne mojej mysle a emócií a monitoruje všetko, čo sa ku mne snaží dostať. Pretože do mňa nevstupuje žiadne rozčúlenie, úzkosť, panika ani obavy, zostávam slobodný, pokojný a mierumilovný – dokonca aj v ťažkých situáciách, ktoré by ma v minulosti rozrušili! Vyhlasujem to vo viere v Ježišovom mene!

 

Krátka modlitba za mier

 

Krátka modlitba za mier

Pane, prichádzam pred teba pripravený vyliať svoje starosti, obavy a strach k tvojim nohám. Žiadam a vyhlasujem Tvoje zasľúbenia o požehnaní pokoja a sily nad mojím životom. Vneste do mojej duše pokoj, ktorý prevyšuje každé svetské chápanie, a urobte ma svetlom pre ostatných, aby videli Tvoju silu. Krátka modlitba za mier.

 

Pane, potrebujeme ťa

 

Pane, potrebujeme ťa

Drahý Bože, práve teraz potrebujeme tvoj pokoj a pravdu, aby si upokojil naše srdcia a ducha. Keď sa ocitneme uprostred noci, keď sa zobudíme, naše naliehavé potreby a starosti sa nám môžu zdať zdrvujúce. Potrebujeme si pripomenúť tvoju neustálu lásku, uzdravenie a milosť. Prosíme ťa, aby nás obklopila tvoja mocná sila. – Debbie McDaniel

 

Modlitba za pokoj v duši

 

Modlitba za pokoj v duši

Všemohúci Bože, žehnáme ťa za náš život, vzdávame ti chválu za tvoju hojnú milosť a milosrdenstvo, ktoré prijímame. Ďakujeme ti za tvoju vernosť, aj keď my ti až takí verní nie sme. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám všestranný pokoj v našej mysli, tele, duši a duchu. Chceme, aby si uzdravil a odstránil všetko, čo v našom živote spôsobuje stres, smútok a žiaľ.

 

Prosíme ťa, veď našu cestu životom a daj, aby naši nepriatelia boli s nami v pokoji. Nech tvoj pokoj zavládne v našej rodine, na našom pracovisku, v podnikoch a vo všetkom, na čo položíme ruky.

 

Nech tvoji anjeli pokoja idú pred nami, keď odchádzame, a zostanú po našom boku, keď sa vrátime. V Ježišovom mene, amen. Mastné vlasy : 5 domácich liekov.

 

Modlitba za mier z 11. storočia

 

Modlitba za mier z 11. storočiaModlitba za mier z 11. storočia

Bože, útecha všetkých zarmútených a spása tých, ktorí v teba vkladajú svoju dôveru, v tomto umierajúcom živote nám daj ten pokoj, o ktorý pokorne prosíme, a nakoniec nás prijmi do večnej radosti vo svojej prítomnosti; skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

 

Za oslobodenie od hriechu

 

Za oslobodenie od hriechu

Pane, milosrdne na nás pozri a daj, aby sme si vybrali cestu pokoja. Vysloboď nás zo zajatia hriechov, ktoré nás trápia, aby sme dosiahli príbytky nebeského Jeruzalema; skrze Ježiša Krista. Amen.

Daruj nám pokoj a mier

 

Daruj nám pokoj a mier

 

Pane Bože, daj nám svoj pokoj, lebo si nás zaopatril všetkým: pokojom odpočinku, pokojom soboty, ktorá nemá večera; skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Krátka modlitba za mier.

 

Prijatie pokoja

 

Prijatie pokoja

 

Drahý Pane, pomôž mi pamätať na to, že ty si Jahve Šalom. Pomôž mi, aby som sa prestal snažiť vytvárať pokoj vo svojom živote a namiesto toho sa utiekal k Tebe, aby som ho prijal. Ty vieš o všetkých veciach, ktoré ma stresujú, Pane. Niekedy sa zdá, že je to zdrvujúce. Pomôž mi viac Ti dôverovať, aby som Ťa viac poslúchal. Nechcem sa od Teba vzdialiť ako ľudia v čase sudcov. Verím, že keď Ťa budem hľadať, všetko bude v poriadku. V Ježišovom mene, amen.

 

Modlitba za silu

Pane, buď naším posvätiteľom a pastierom. Posilňuj nás a pomáhaj nám, aby sme ti na našej každodennej životnej ceste s tebou slúžili vo všetkej tichosti ducha; skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Amen.

 

Daj nám večný pokoj

Vyslyš nás, Pane, a v našich ťažkostiach sa nad nami zľutuj. Daj nám duchovnú radosť a daj nám večný pokoj; skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Modlitba za uzdravenie tela a duše – Modlitba od srdca.

Modlitba za chýbajúci mier

 

 Modlitba za chýbajúci mier

 

Otče Bože, moje srdce je plné chaosu a zmätku. Mám pocit, akoby som sa topil v okolnostiach, a moje srdce je plné strachu a zmätku. Veľmi potrebujem silu a pokoj, ktoré mi môžeš dať len Ty. Práve teraz sa rozhodujem spočinúť v Tebe. V Ježišovom mene, amen.

 

Modlitba za trpezlivosť a pokoj

Bože, nauč nás, čo znamená mať vieru v tichu. Keď čelíme skúškam, ktoré presahujú naše chápanie, pomôž nám nájsť pokoj. Pomôž mi byť radostným v nádeji, trpezlivým v súžení a verným v modlitbe. Ty všetko nastavuješ podľa svojho času. Pripomeň nám, aby sme trpezlivo čakali a našli pokoj v tvojom pláne.

 

Dôverovať Ježišovi modlitba za mier

Drahý Otče, ďakujem ti, že ma pozývaš, aby som ti dôveroval v mojich ťažkých dňoch. Duchu Svätý, pomôž mi, prosím, upriamiť svoj pohľad a myseľ na Teba – nie na moje schopnosti všetko zvládnuť s pomocou kofeínu. Pomôž mi vložiť svoju dôveru do Teba, keď dychtivo očakávam pokoj, ktorý si mi prisľúbil vložiť do mňa. Naplň ma svojou sladkou pokojnou prítomnosťou, keď si budem spievať: „Ježišu, Ježišu, drahý Ježišu, ó, milosť, aby som Ti mohol viac dôverovať.“ Amen.

 

Boh mieru

Bože pokoja, práve teraz sa zastavujem, aby som Ti poďakoval, nielen preto, že si to zaslúžiš, ale preto, že to potrebujem! Keď Ti teraz predkladám svoje konkrétne prosby, naplň moju myseľ dlhým, dlhým zoznamom veľkých i malých vecí, ktoré sú pre mňa Tvojimi dokonalými darmi. Predovšetkým Ti ďakujem za Tvojho Syna, za to, čo pre mňa urobil, a že som v Ňom! Amen.

 

Biblické verše o mieri – modlitba za mier

Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete budete mať súženie. Ale zachovajte si srdce, ja som premohol svet. ~ Ján 16,33
Nech vám teraz sám Pán pokoja dá pokoj v každom čase a v každom smere. Pán nech je s vami všetkými. ~ 2 Tesaloničanom 3,16
Ty zachovávaš dokonalý pokoj tomu, koho myseľ je upriamená na teba, lebo dôveruje v teba. ~ Izaiáš 26,3
Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. ~ Matúš 5,9
Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, žite so všetkými v pokoji. ~ Rimanom 12,18
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, ku ktorému ste naozaj boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační. ~ Kolosanom 3,15
Vrhnite na neho všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. ~ 1 Petra 5,7

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button