Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Miroslav Válek – Jablko

Miroslav Válek

Miroslav Válek – Jablko . básnik, autor literatúry pre deti a mládež, publicista, prekladateľ, kultúrny organizátor, politik, významný reprezentant modernej slovenskej poézie

Východiská jeho básnickej tvorby možno hľadať v Kraskovej poézii, v tvorbe Novomeského a nadrealistov. Jeho začiatky ovplyvnilo diela Wolkra, Jesenina, Apollinaira, Rictusa a iných moderných slovenských a svetových básnikov. V slovenských pomeroch predstavuje moderný typ básnika elitného intelektu, ktorý pochopil, že poznanie bez porozumenia je nebezpečné, že ľudia sa zachraňujú vzájomnými vzťahmi, tým, že vystupujú sami zo seba a sú ochotní byť niekým iným aj pre druhého.

Aj keď vo svojej poézii píše svoj životopis, jeho poézia nikdy nie je subjektivistická, ale má širokú nadosobnú platnosť. Zostáva stálicou nekonvenčnosti, na míle vzdialený od akejkoľvek sentimentality, či banálneho komentovania udalostí, lebo sa vedome stránil naivných a jednoznačných analýz. Prirodzeným prostredím jeho básne je priestor medzi tušeným a skutočným.

V roku 1949 však začal pracovať ako redaktor. Prešiel redakciami viacerých časopisov (Slovenský roľník, Týždeň, Družstevný obzor), napokon sa stal šéfredaktorom časopisu Mladá tvorba. Okolo časopisu sa vtedy sústreďovali mladí literáti, výtvarníci a dramatici, ktorí čerpali zo slovenského nadrealizmu a medzivojnových avantgárd. Mladá tvorba zohrala po roku 

1956, keď padol kult stalinizmu, dôležitú úlohu vo vývine slovenskej kultúry. V rokoch 1966-67 viedol časopis Romboid, potom zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov. V období socializmu sa aktívne angažoval aj v politike, bol poslancom, pôsobil v rôznych vysokých funkciách v komunistickej strane.

Po roku 1969 ako politik sa plne hlásil k praxi tzv. normalizácie, ako minister kultúry (1969-88) sa však snažil zmierniť jej zničujúci dopad na slovenskú kultúru. Potom ešte krátko pôsobil ako predseda Zväzu československých spisovateľov v Prahe, z politiky odišiel dobrovoľne ešte pred novembrom 1989.

Knižné vydania výberov z Válkovej poézie vyšli v ruštine, poľštine, češtine, bulharčine, ukrajinčine, maďarčine, taliančine, nemčine, preklady jednotlivých básní boli publikované v časopisoch i zahraničných antológiách slovenskej poézie.

Je významným tvorcom poézie pre deti. Básne určené im sú akoby jej relaxačným protipólom. Sú plné uvoľnenej hravosti jazykovej i motivickej, detskému vnímaniu prirodzenej alogickosti, produkujúcej humor, ktorý miestami prechádza do polohy jemnej irónie. Jeho knihy pre deti vyšli v Anglicku, Amerike, Bulharsku, Nemecku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Rusku a Ukrajine.Miroslav Válek – Jablko .Popri vlastnej tvorbe sa venoval aj prekladaniu svetovej poézie.

Miroslav Válek – Jablko

Báseň Jablko je súčasťou Válkovej básnickej zbierky Dotyky. Válek
nie je prisluhovačom doby, ide vlastnou cestou v literatúre a aj táto
báseň spadá do typicky válkovského súboru básní, v ktorých sa zaoberá
ľudskými vzťahmi, subjektívne hodnotí medziľudské spolunažívanie, konrétne
vzťahy medzi mužom a ženou.

Štylisticky

báseň Jablko nie je náročná, použité výrazové prostriedky sú súčasťou
neutrálnej slovnej zásoby. Z umeleckých výrazových prostriedkov dominuje
symbol jablka. Príznačný je voľný verš, báseň je podobná Appolinairovmu pásmu,
kde každý verš obsahuje jednu myšlienku. Prečítajte si aj článok aké poznáme slovné druhy.

Čo sa týka idey

básne Jablko, Válek sa snažil zobraziť a subjektívne podať problematiku
vzťahu dvoch mladých ľudí, vzťahu nevyzretého, respektíve, nevyzretého zo
strany jedného člena, kokrétne muža. Jablko vystupuje ako symbol vzťahu. Jeho
stabilná poloha na skrini predstavuje vytvorený vzťah medzi mužom a ženou.
Jablko je zelené, nevyzreté, rovnako ako muž, zaprášené, a teda poškvrnené
skúsenosťou.

Padá zo skrine, rozbíjajú sa spoločné predstavy o vzťahu. Žena,
vysilená jeho budovaním, vyjadruje sklamanie, smútok a boj, oči
predstavujú druhý symbol, a síce, že láska k partnerovi vyviera
priamo z hĺbky ľudskej duše, priamo zo srdca. Muža Válek vykresľuje
typicky mužsky, prisudzuje mu vlastnosti ako prchkosť či nerozvážnosť. Ukladá
jablko na stôl, vyjadruje prítomnosť nových predstáv o vzťahu, ktoré nie
sú v spoločnej zhode s predstavami partnerky, ktoré muža okliešťujú
a limitujú.

V závere si muž uvedomuje vlastné chyby, prosí ženu, aby
zotrvala, tá si však uvedomuje svoju hodnotu a vysilenie z predošlých
pokusov a zo vzťahu odchádza.báseň Jablko nie je náročná, použité výrazové prostriedky sú súčasťou . Miroslav Válek – Jablko . Všetký povinní literárne diela najdete v kategórii učivo a Slovenský jazyk 

Báseň Jablko

 

je autorovýmvyjadrením sklamania z vzťahov, v ktorých žena nechce žiť podľa predstáv muža. Možno túto báseň chápať tiež ako výstrahu pred predčasným napodobňovaním rôl muža a ženy vo vyzretom vzťahu v prípade, že vzťah sa len rodí. Báseň spĺňa typické znaky Válkovej poézie, jednoduchosť, pochopiteľnosť a názornosť.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button