CITÁTYZábava

Latinské citáty 100 latinských citátov s prekladom

Latinské citáty sú skvelé pre každého, kto chcel niekedy pôsobiť trochu duchaplnejšie, múdrejšie a svetovejšie. Rimania boli známi nielen svojou múdrosťou a umom narábať so slovami, ale aj tým, že uprostred rozhovoru prednesú trochu latinčiny, čo urobí naozaj veľký dojem.

 

Latinské citáty

 

Ak chcete urobiť takýto klasický dojem, máte šťastie.

 

Latinské citáty

 

 • 1. Amor Omnia Vincit – Láska zvíťazí nad všetkým
 • 2. Vivamus, Moriendum Est. – Žime, lebo musíme zomrieť.
 • 3. Alea Iacta Est. – Kocka je už hodená. – Latinské citáty
 • 4.Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo – Ak nemôžem ohnúť vôľu nebies, pohnem peklom.
 • 5. Condemnant quo non intellegunt. – Odsudzujú to, čomu nerozumejú.
 • 6. Acceptissima semper munera sunt, auctor quae pretiosa facit. – Tie dary sú vždy najprijateľnejšie, ktoré naša láska k darcovi robí vzácnymi. – Latinské citáty.
 • 7. Oderint dum metuant – Nech nenávidia, kým sa boja.
 • 8. Imperium in imperio. – Ríša v ríši.
 • 9. Audentes fortuna iuvat. – Šťastie praje odvážnym.
 • 10. Divitae bonum non sunt – Materiálne bohatstvo nie je jediným dobrom.
 • Citáty o láske

 

Najkrajšie Latinské citáty

 

Najkrajšie Latinské citáty

 

 • 11. Non fortuna homines aestimabo, sed moribus – Nehodnotím mužov podľa ich majetku, ale podľa ich zvykov. – Najkrajšie Latinské citáty. Citáty o rodine
 • 12. Pars magna bonitatis est velle fieri bonum – Veľká časť dobra spočíva v tom, že chceme byť dobrí.
 • 13. Hic manebimus optime! – tu zostaneme, výborne!
 • 14. Homo sum humani a me nihil alienum puto – Som ľudská bytosť, takže nič ľudské mi nie je cudzie.
 • 15. Animus risu novatur – Duch sa osvieži smiechom.
 • 16. Amicus certus in re incerta cernitur – Priatelia sú známi v núdzi.
 • 17. Caeca invidia est – Závisť je slepá. – Najkrajšie Latinské citáty.
 • 18. Cogito ergo sum – Myslím, teda som.
 • 19. Aequam servare mentem – Udržujte pokojnú myseľ.
 • 20. Crudelius est quam mori semper timere mortem – Je krutejšie stále sa báť smrti ako zomrieť.
 • Ako si zjemniť vlasy: 5 prírodných spôsobov
 • Citáty o priateľstve
 • Citáty o ľuďoch

 

Latinské citáty o živote

 

Latinské citáty o živote

 

 • 21. Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo – Moje svedomie je pre mňa viac ako to, čo hovorí svet. – Latinské citáty o živote.
 • 22. Nimium ne crede colori – Dôvera nie je príliš veľká, aby vyzerala.
 • 23. Tempus fugit – Čas letí. – Latinské citáty o živote.
 • 24. Timendi causa est nescire – Príčinou strachu je nevedomosť.
 • 25. Tot homines, quot sententiae – Koľko mužov, toľko názorov.
 • 26. Copia ciborum, subtilitas impeditur – Hojnosť jedla brzdí inteligenciu.
 • 27. Veritas numquam perit – Pravda nikdy nezomiera.
 • 28. Nemo malus felix. – Žiadne zlo nie je šťastné.
 • 29. Veni, vidi, vici. – Prišiel som, videl som, zvíťazil som
 • 30. Dulce et decorum est pro patria mori – Zomrieť za svoju krajinu je milé a dôstojné.
 • Citáty o láske k mužovi
 • Citáty o deťoch

 

Latinské citáty o láske

 

Latinské citáty o láske

 

 • 31. Ignis aurum proat, miseria fortes viros – Oheň je dôkazom zlata, bieda dôkazom silných mužov.
 • 32. Labor omnia vincit – Tvrdá práca zvíťazí nad všetkým.
 • 33. Qui totum vult totum perdit. – Kto chce všetko, všetko stratí.
 • 34. Vive memor leti – Žiť s pamäťou na smrť.
 • 35. Quam bene vivas refert, non quam diu. – Dôležité je, ako dobre žijete, nie ako dlho.
 • 36. Noli foras ire, in teipsum reddi; in interiore homine habitat veritas. – Nestrácaj sa, vráť sa k sebe, v tebe žije pravda. – Latinské citáty o láske.
 • 37. Si vis amari, ama. – Ak chcete byť milovaní, milujte.
 • 38. Vestis virum reddit. – Oblečenie robí človeka. – Latinské citáty o láske.
 • 39. Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur – Rozhodli sme sa milovať, nerozhodli sme sa prestať milovať.
 • 40. Cui amat periculum in illo peribit – Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom.
 • Citáty na povzbudenie 100 citátov ktoré vás nakopnú

 

Latinské citáty z biblie

 

Latinské citáty z biblie

 

 • 41. Odi et amo – Milujem a nenávidím. – Latinské citáty z biblie.
 • 42. Serva me servabo te – Zachráňte ma a ja zachránim vás. Latinské citáty z biblie.
 • 43. Aut viam inveniam aut faciam – Nájdem cestu alebo ju vytvorím.
 • 44. Nemo mortalium omnibus horis sapit – Žiadny smrteľník nie je vždy múdry.
 • 45. Fortis est non pertubaris in rebus asperis – Silní v nešťastí nezlyhávajú.
 • 46. Omne quod movetur ab alio movetur – Všetko, čo sa hýbe, je poháňané niečím iným.
 • 47. Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore – Dúfam, že spomienka na naše priateľstvo bude večná.
 • 48. Multi famam, conscientiam, pauci verentur – Mnohí sa boja svojej povesti, málokto svojho svedomia.
 • 49. Optimum est pati quod emendare non possis. – Najlepšie je vydržať to, čo nemôžete zmeniť.
 • 50. Leve fit, quod bene fertur, onus – Záťaž je malá, ak viete, ako ju zvládnuť.
 • Citáty o ľuďoch

 

Najlepšie Latinské citáty

 

Najlepšie Latinské citáty

 

 • 51. Divide et impera – Rozdeľ a panuj. – Najlepšie Latinské citáty.
 • 52. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt – Osud vedie ochotných a ťahá neochotných.
 • 53. Consuetudinis magna vis est – Staré zvyky sa ťažko odstraňujú.
 • 54. Fere libenter homines, id quod volunt, credunt. – Ľudia takmer vždy ochotne uveria tomu, čo chcete.
 • 55. Imperare sibi maximum imperium est – Vládnuť sám sebe je najvyššia moc.
 • 56. Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim – Buďte trpezliví a odolní, táto bolesť vám jedného dňa poslúži. – Najlepšie Latinské citáty.
 • 57. Omnis ars naturae imitatio est – Každé umenie je len napodobeninou prírody.
 • 58. Exigo a me non ut optimis par sim sed ut malis melior – Nevyžadujem od seba, aby som sa vyrovnal najlepším, ale aby som bol lepší ako tí zlí.
 • 59. Mens sana in corpore sano – V zdravom tele zdravý duch.
 • 60. Ab alio expectes alteri quod feceris – Očakávajte, že sa vám dostane takého zaobchádzania, aké ste poskytli.
 • Citáty o smrti 82 citátov o smrti, ktoré potešia a inšpirujú

 

Latinské citáty o vojne

 

Latinské citáty o vojne

 

 • 61. Aequam memento rebus in arduis servare mentem – V nepriaznivých situáciách si nezabudnite zachovať vyrovnanú myseľ. – Latinské citáty o vojne.
 • 62. Sedit qui timuit ne non succederet – Ten, kto sa obával, že sa mu to nepodarí, sedel pokojne.
 • 63. Forsan et haec olim meminisse iuvabit – Možno, že jedného dňa vám spomínanie aj na tieto veci prinesie potešenie. Latinské citáty o vojne.
 • 64. Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim. – Buďte silní a vydržte, jedného dňa vám táto bolesť bude užitočná.
 • 65. Dulce bellum inexpertis – Vojna je sladká pre neskúsených.
 • 66. Multo autem ad rem magis pertinet quallis tibi vide aris quam allis – Je oveľa dôležitejšie, čo si myslíte o sebe, než čo si o vás myslia ostatní.
 • 67. Oportet esse ut vivas, non vivere ut edas – Mali by ste jesť, aby ste žili, nie žiť, aby ste jedli.
 • 68. Nunc est bibendum – Teraz pijeme.
 • 69. Sapere aude. – Odvážte sa byť múdri
 • 70. Vitiis nemo sine nascitur – Nikto sa nerodí bez chýb.
 • Citáty z Biblie – 100 biblických citátov

 

 Latinské citáty s prekladom

 

Latinské citáty s prekladom

 

 • 71. Nescit vox miss reverti – Slová sa nedajú vrátiť. –  Latinské citáty s prekladom.
 • 72. Aegroto dum anima est, spes esse dicitur – Hovorí sa, že kým je život, je aj nádej pre chorého.
 • 73. Saepe ne utile quidem est scire quid futurum sit – Často nie je ani výhodné vedieť, čo bude.
 • 74. Ubi concordia, ibi victoria – Kde je jednota, tam je víťazstvo.
 • 75. Fallaces sunt rerum species – Zdanie vecí je klamlivé.
 • 76. Et tu, Brute? – A ty, Brutus?  Latinské citáty s prekladom.
 • 77. Quam se ipse amans, sine rivale – Láskou k sebe samému, bez súpera.
 • 78. Ferae pericula quae vident fugiunt – Zvieratá utekajú pred nebezpečenstvom, ktoré vidia.
 • 79. Vae victis – Beda porazeným.
 • 80. Homo vitae commodatus non donatus est – Život človeka je požičaný, nie darovaný.
 • Citáty o rodine 100 citátov o sile rodiny

 

Latinské príslovia

 

Latinské príslovia

 

 • 81. Vasa vana plurimum sonant – Prázdne hrnce robia najväčší hluk.
 • 82. Historia magistra vitae et testis temporum – História je učiteľkou a svedkyňou čias
 • 83. Exitus Acta Probat. – Výsledok ospravedlňuje skutok. Latinské príslovia.
 • 84. Ad astra per aspera. – Cez nešťastie ku hviezdam.
 • 85. scientia ipsa potentia est. – Vedomosti sú samy o sebe silou.
 • 86. Faber est suae quisque fortunae. – Každý človek je remeselníkom svojho vlastného šťastia.
 • 87. Non ducor duco. – Nie som vedený, ale vediem. Latinské príslovia.
 • 88. pecunia, si uti scis, ancilla est; si nescis, domina – Ak viete, ako používať peniaze, peniaze sú vaším otrokom, ak nie, peniaze sú vaším pánom.
 • 89. In absentia lucis, Tenebrae vincunt. – Keď chýba svetlo, prevláda tma.
 • 90. Dum inter homines sumus, colamus humanitatem. – Pokiaľ sme medzi ľuďmi, buďme humánni.
 • Bláznivé citáty 100+ najblaznivejších citátov

 

Citácie z latinčiny 

 

Citácie z latinčiny 

 

 • 91. Disce quasi semper victurus vive quasi cras moriturus – Uč sa, akoby si mal stále žiť; ži, akoby si mal zajtra zomrieť. Citácie z latinčiny.
 • 92. Ad turpia virum bonum nulla spes invitat. – Žiadne očakávanie nemôže dobrého človeka zviesť k páchaniu zla. Citácie z latinčiny.
 • 93. Nullum magnum ingenium sine mixture dementia fuit. – Žiadna veľká múdrosť sa nezaobišla bez prvku šialenstva.
 • Anglicke citáty 100 najlepších anglických citátov

 

Mudre slová histórie

 

Mudre-slova-historie

 

 • 94. Ut avertam oculos meos ad intendum – Zavrel som oči, aby som videl.
 • 95. Vir sapit qui pauca loquitur – Múdry je ten, kto málo hovorí
 • 96. Respice, adspice, prospice – Skúmajte minulosť, skúmajte prítomnosť, skúmajte budúcnosť
 • 97. Qui tacet consentire – Kto mlčí, dáva súhlas. Mudre slová histórie.
 • 98. Pessimum genus inimicorum laudantes – Lichotníci sú najhorším typom nepriateľov.
 • 99. Parva leves capiunt animas. – Malé veci zamestnávajú ľahké mysle.
 • 100. Mendacem memorem esse oportet. – Je vhodné, aby klamár bol človek s dobrou pamäťou.
 • Citáty o priateľstve 55 najkrajších citátov priateľstva

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button