NÁBOŽENSTVÁZaujímavosti

Najkrajšie žalmy – 7 najkrajších žalmov z Biblie

Najkrajšie žalmy – 7 najkrajších žalmov z Biblie. Žalmy patria medzi najznámejšie a najčítanejšie časti Písma. V žalmoch sa nám dostáva svedectva chvály, náreku, pokánia a uctievania. Dostáva sa nám náhľad na to, kto bude Mesiáš a ako jeho spása zasiahne celý svet.

 

Ako žalmy prinášajú Bohu chválu?

Boh je oslavovaný v chválach svojho ľudu a žalmy sú vzorom pre jeho chválu už niekoľko tisíc rokov. Slovo žalm je jednoducho prekladom hebrejského slova, ktoré znamená „pieseň“. V priebehu storočí vzniklo mnoho piesní založených na vzletnom jazyku, ktorý sa nachádza v žalmoch, a samotná hudba a melódia slov nás priťahuje k Bohu a kráse jeho stvorenia. Žalmy nám pripomínajú jeho hlbokú lásku k nám (Ž 36, 5) a jeho slávnu velebnosť, ktorá existovala pred časom a bude trvať naveky (Ž 102, 12).

 

Ježiš sa na žalmy odvolával počas celej svojej služby na zemi a viaceré žalmy poukazujú priamo na neho a jeho službu. Dokonca aj na kríži v úzkosti volá slová Žalmu22: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Žalm 22, 19). Ježiš cituje Žalm 110 ako odkaz na svoje mesiášske poslanie a poukazuje na to, že hoci je Dávidov potomok, aj Dávid označuje Mesiáša ako „môjho Pána“.

 

Viac ako hudba

 

Hoci je pravda, že žalmy boli pôvodne napísané na hudobný sprievod, dnes už nevieme presne, ako by táto hudba znela. Texty sa zachovali ako Božie písmo, ale nie hudobné notácie. Dá sa tvrdiť, že Boh to dovolil: kým hudobné koncepty prichádzajú a odchádzajú, nadčasové slová inšpirovanej chvály sú použiteľné a spoľahlivé pre každú generáciu. Najsilnejšia modlitba za uzdravenie

 

Najmä týchto sedem žalmov vyjadruje vrúcnu chválu a úctu Bohu, a preto sú hodné nášho pravidelného čítania.

 

1. Žalm 145 – Najkrajšie žalmy

 

Žalm 145 - Najkrajšie žalmy

 

„Moje ústa budú hovoriť na chválu Hospodina. Každé stvorenie nech chváli jeho sväté meno na veky vekov.“ – Žalm 145, 19

V závislosti od vašej Biblie ste si možno všimli, že mnohé žalmy majú úvod, napríklad „Dávidov žalm“, „pre hudobného režiséra“ a podobne. Hoci chvály sa nachádzajú v každom zo žalmov, Žalm 145 je jediný, ktorý je uvedený a výslovne označený ako „žalm chvál“, a pieseň chvál to skutočne je! Najkrajšie žalmy.

Žalm 145 je mocnou symfóniou chvály a svedectva. Je to výkrik radosti, ktorý ohlasuje Božiu dobrotu, spravodlivosť, vernosť, majestát, slávu a lásku. Tento žalm vychádza zo srdca človeka, ktorý je v úplnej úcte k Bohu, a jeho obdiv a chvála sú nákazlivé. Najvrúcnejšia modlitba za deti

 

Vo verši 4 sa hovorí: „Jedno pokolenie chváli tvoje skutky druhému, rozprávajú o tvojich mocných činoch“. Je krásne vedieť, že nie sme prvou generáciou, ktorá spieva Božiu chválu, ale poznáme a spievame jeho chválu vďaka generáciám, ktoré prišli pred nami a verne ohlasovali Pána. Snažíme sa byť takou istou generáciou, ktorá môže Bohu povedať, že „hovorí o slávnej nádhere tvojho majestátu“, ktorá „rozpráva o moci tvojich úžasných skutkov“, „ohlasuje tvoje veľké činy“, „oslavuje tvoju hojnú dobrotu“ a radostne spieva o tvojej spravodlivosti“.

 

2. Žalm 146

 

Žalm 146

„Budem chváliť Pána po celý svoj život, budem spievať chválospev svojmu Bohu, kým budem žiť.“ – Žalm 146, 2

Najkrajšie žalmy. Tento žalm akoby priamo vychádzal zo Žalmu 145, pretože jeho úvodné napomenutie k chvále pokračuje tam, kde 145 končí, Dávidovou výzvou „nech každé stvorenie chváli jeho sväté meno na veky vekov“. Vo veršoch 7 a 8 sa nachádza prorocký prívlastok, ktorý pripravuje pôdu pre Ježišovu službu: „On sa zastáva utláčaných a hladným dáva jesť. Hospodin oslobodzuje väzňov, Hospodin dáva zrak slepým, Hospodin dvíha sklonených, Hospodin miluje spravodlivých“.

 

Tak ako v mnohých iných žalmoch, aj v 146. žalme sa pripomína, že Boh, ktorému dôverujeme, je Boh, ktorý je „Stvoriteľom neba a zeme, mora a všetkého, čo je v nich – on zostáva verný naveky“. Náš Boh nie je trendom, nie je uhladenou myšlienkou ani berličkou pre slabých ľudí. On je všemohúci stvoriteľ a udržiavateľ všetkých vecí. Dôverujeme mu a chválime ho za jeho vernosť, aj keď sme neverní. Žalm 146 nás inšpiruje k chvále a úcte Boha, ktorý je viac než hodný našej chvály.

 

 

3. Žalm 40 – Najkrajšie žalmy

 

Žalm 40 - Najkrajšie žalmy

 

„Dal mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí uvidia a budú sa báť Hospodina a budú v neho dôverovať.“ – Žalm 40,3

 

Žalm 40 sa začína ohlasovaním viery a dôvery: „Trpezlivo som čakal na Hospodina; obrátil sa ku mne a vypočul moje volanie“. Koľkokrát sme všetci uvažovali, či Boh naozaj existuje? Či Boh naozaj počuje naše volanie o pomoc? Žalm 40 nám pripomína, že je tu a že naozaj počuje. Verš 2 pokračuje: „Vyzdvihol ma z bahnitej jamy, z bahna a blata, postavil moje nohy na skalu a dal mi pevné miesto na státie.“ Modlitba za mier, 15 modlitieb proti vojne

 

Žalm 40 nám pripomína, že nás nielen počuje, ale že sa o nás stará individuálne a bude konať vo svojom čase a podľa svojej vôle. Vedomie, že všemocný, vesmír tvoriaci Boh z 8. žalmu sa stará o každého z nás, počuje naše volanie a vyťahuje nás z jamy, nás inšpiruje k spevu a chvále. Túto odpoveď vidíme v 3. verši: „Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu.“

 

4. Žalm 8

 

Žalm 8

„Hospodine, náš Pane, aké majestátne je tvoje meno na celej zemi!“ – Žalm 8, 9

 

Žalm 8 má osobitné miesto v srdciach mnohých veriacich, pretože kladie otázku, ktorú sme si pravdepodobne položili všetci; prečo sa všemohúci Boh o nás vôbec stará? Verše 3 a 4 to krásne vyjadrujú: „Keď si uvedomím tvoje nebesá, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, čo je to ľudstvo, že na ne pamätáš, ľudia, že sa o nich staráš?“. Je to pripomienka nádhernej pravdy, že sme hriešni a padlí, ale každý z nás je stvorený na Boží obraz a ako jeho stvorenie nesúce jeho podobu sa o každého z nás hlboko stará. Je to pokorné a priťahuje nás to k uctievaniu a chvále. Najkrajšie žalmy. Modlitba pred skúškou – požiadaj Boha o pomoc

 

Verš 2 obsahuje úžasné tvrdenie, že „prostredníctvom chvály detí a nemluvniat“ Boh „postavil pevnosť proti“ našim nepriateľom. Pripomína to obraz Ježiša, ktorý prijíma deti k sebe a učí nás, že nebeské kráľovstvo patrí tým z nás, ktorí k nemu pristupujú ako deti.

 

Tento žalm sa začína a končí tým istým refrénom: „Pane, náš Pane, aké majestátne je tvoje meno na celej zemi!“ Keď čelíme búrkam života, pripomíname si jeho nekonečnú lásku a majestátnosť.

 

5. Žalm 65 – Najkrajšie žalmy

 

Žalm 65 - Najkrajšie žalmy
Žalm 65 – Najkrajšie žalmy

 

„Celá zem je naplnená bázňou pred tvojimi divmi; kde svitá ráno, kde sa večer stráca, tam vyvolávaš piesne radosti.“ – Žalm 65, 8

 

Žalm 65 je žalmom chvály stvorenia. Boh sa stará nielen o nás, ale aj o zem. Je to Boh, ktorý stvoril hory, rozbúrené moria, lúky a stáda, ktoré sa na nich pasú. Verš 8 ohlasuje: „Celá zem je naplnená bázňou pred tvojimi divmi; tam, kde svitá ráno, tam, kde zaniká večer, vyvolávaš piesne radosti“. Jednoduchý pohľad z okna na Božie stvorenie a rovnováhu prírody by v nás mal vyvolať srdce chvály a piesne radosti.

 

Náš Boh nie je neprítomný alebo nevšímavý k nášmu životu. Ale je to Boh, ktorý nám odpovedá „úžasnými a spravodlivými skutkami. Boh, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme a najvzdialenejších morí“. Je to Boh, ktorý zabezpečuje naše potreby a každý deň to dokazuje svojou starostlivosťou o stvorenie.

 

6. Žalm 98

 

Žalm 98

„Vykrikujte od radosti Hospodinovi, celá zem, prepuknite v radostný spev s hudbou.“ – Žalm 98, 4

 

Žalm 65 nám hovorí o sláve stvorenia a v Žalme 98 vidíme, ako stvorenie odpovedá chválou! Keď Ježiš vchádzal do Jeruzalema, povedal, že ak ho nebudeme chváliť, samotné skaly budú volať chválu. Tieto Ježišove slová sú ozvenou toho, čo čítame v Žalme 98. Dostávame práve takýto obraz celého stvorenia, ktoré chváli svojho Stvoriteľa a kričí v radostnej piesni: „Nech sa rozozvučí more a všetko v ňom, svet a všetci, čo v ňom žijú. Nech rieky tlieskajú, nech vrchy spoločne spievajú od radosti“. Modlitba za deti : Účinná modlitba za deti

 

Verše 2 a 3 tohto žalmu nám pripomínajú, že aj keď sa život zdá nespravodlivý, „Pán dal poznať svoju spásu a zjavil národom svoju spravodlivosť. Spomenul si na svoju lásku a vernosť Izraelu; všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha“.

 

Náš Boh je večný a verný svojmu prísľubu, že nám prinesie spásu. V odpovedi mu celá zem vzdáva chválu.

 

7. Žalm 150 – Najkrajšie žalmy

 

Žalm 150 - Najkrajšie žalmy

 

Nech všetko, čo má dych, chváli Pána. – Žalm 150:6

 

Je vhodné, aby tento zoznam uzatvárala posledná kapitola Žalmov. Tento žalm je obľúbeným žalmom mnohých vedúcich bohoslužieb a hudobníkov všeobecne. Slovo chvála sa v týchto 6 veršoch opakuje 13-krát a hovorí o našej vášnivej oslave a chvále Boha. Chválime Pána za jeho svätosť a chválime ho „v jeho svätyni, chváľte ho na jeho mocných nebesiach“ (150, 1).

 

Hoci žalmy pokrývajú naše vyjadrenie chvály od tichých nárekov až po hlasné oslavy, tento žalm vyniká ako azda najhlasnejší a najoslavnejší! Žalm 150 nenecháva nikoho na pochybách, že hlasné nástroje boli dôležitou súčasťou bohoslužieb v celej histórii Božieho ľudu:

 

„Chváľte ho zvukom trúbky, chváľte ho harfou a lýrou. Chváľte ho tympánom a tancom, chváľte ho strunami a píšťalami, chváľte ho rachotom činelov, chváľte ho zvučnými cimbalmi. Nech všetko, čo má dych, chváli Hospodina. Chváľte Hospodina.“ Najkrajšie žalmy.

 

Zatiaľ čo niektoré z týchto nástrojov sú nám známe, iné nie. Lýra bola strunový nástroj s vlastnosťami harfy alebo gitary a tympán bol podobný tamburíne. Tieto nástroje sa kombinujú s trúbkami, píšťalami, činelmi a dokonca aj s tancom, čo nám dáva obraz hlasnej, živej chvály. Žalm potom vrcholí najväčším nástrojom zo všetkých, ľudským hlasom, ktorý sa pozdvihuje na chválu a česť nášmu Bohu. Ako funguje rast vlasov: Pohľad do cyklu rastu vlasov

 

Nech tieto žalmy naplnia vaše dni chválou a povzbudením

Slová žalmov nás už po stáročia priťahujú k Bohu a v týchto posvätných piesňach naďalej nachádzame pokoj. Útechu, radosť a nádej. V žalmoch možno nájsť ešte mnoho nádherných vyjadrení chvály a toto je len letmý pohľad na poklady, ktoré v nich možno nájsť. Keď sa snažíme chváliť Boha svojimi piesňami chvály a celým svojím životom, pripomeňme si slová týchto žalmov. Zaviažme sa, že si každý deň prečítame jeden alebo viac z nich. Nájdite si čas na ich zapamätanie. Čítajte ich svojim deťom a schovajte ich do svojho srdca. Tieto slová, ktoré inšpirovali k chvále celé generácie, budú inšpirovať aj ďalšie generácie.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button