Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Maturitné žánre – Všetko o maturitných žánroch

Maturitné žánre . Všetko čo treba vedieť o maturitných žánroch na jednom mieste . Maturitné žánre  sú :

Maturitné žánre

povinne diela nájdete na Slovenský jazyk

Úvaha

 • 1.ÚVOD : treba vychádzať z istých faktov, ktoré jasne pomenujte , alebo z istého, často všeobecného problému.
  Na začiatku môže byť otázka, motto , citát, príslovie , porekadlo, úryvok
  z básne, piesne …
 • 2.JADRO: -skúmané fakty treba hodnotiť , zaujímať k nim postoje , rozvíjať vlastné myšlienky.
 • 3.ZÁVER:- dokazujte svoje tvrdenia , argumentujte, vyvodzujte závery , môžete nechať problém otvorený . Môžete využiť motto , citát , frazeologizmus, využite ľudovú múdrosť , rečnícke otázky

Rozprávanie

 • 1.-písať príbeh s pointou
 • 2.-rešpektovať vnútornú stavbu epického diela / zápletka, zauzľovanie deja , vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v deji , rozuzlenie /
 • 3.-pri jednoduchom rozprávaní – úvod, jadro , záver – to znamená udalosť zachytená v časovom slede
 • 4.- text treba členiť na pásmo rozprávača a pásmo postáv.
  -sústrediť sa na udalosť ktorá sa odohrala

Výklad

 • 1. ÚVOD
  Načrtnúť tému , problém , požiť definíciu , motto , myšlienku významnej osobnosti. Úvod by mal byť motivačný . Vzbudiť záujem o danú tému.
 • 2. JADRO
  Podrobné vysvetlenie problému, treba využívať dôkazy , argumentáciu .
 • 3. ZÁVER
  Vytvoriť záver. Nadviazať na úvodné myšlienky . Môžeme využiť rôzne citáty, mottá, definície a pod.

Charakteristika osoby

 • ÚVOD – vychádzame z opisu
 • JADRO- pozvoľne prechádzame do charakteristiky. Napríklad spájame povahu človeka s jeho
  záujmami , rodinným zázemím , všímame si prostredie v ktorom žije, jeho vzťahy
  k ľuďom a všetky poznatky postupne ukladáme do jednotiaceho celkového pohľadu .
 • ZÁVER- Charakteristika môže byť zavŕšená úvahou, zamyslením.

Beletrizovaný životopis

 • ÚVOD : Základné informácie zo života osoby
 • JADRO: V chronologickom slede opísané životné udalosti osoby
  / – narodenie , – štúdium , – rodinné zázemie , – dosiahnuté úspechy , – kritické okamihy zo života ,
  – schopnosti , – cestovateľské zážitky , – význam diela , práce , – ambície do budúcnosti …/
 • ZÁVER: Môže sa končiť zamyslením , úvahou …

Maturitné žánre

Diskusný príspevok

Diskusný príspevok má dve časti:

 • presne určená komunita – podľa toho sa volí oslovenie / Vážení páni,vážené
  dámy ! / – končíme výkričníkom /
  – treba nadviazať na prednášku / Dovoľte , aby som aj ja nadviazala na prednášku… . /
  – zároveň možno vyjadriť vlastné stanovisko / hneď v úvode sa stotožňujem , alebo nestotožňujem s daným názorom /
 • Vyjadrenie vlastného názoru / – využívajte na začiatku viet : Myslím si …, Ťažko
  uveriť…, Nesúhlasím … .
  – V texte použiť príbeh , krátke rozprávanie .
  – Využiť kritickú repliku , uviesť presvedčivé argumenty .
  -V záverečnej časti poďakovať za pozornosť . Ďakujem za slovo .
  -Používať jednotné číslo!

Slávnostný prejav

 • ÚVOD : – volíme oslovenie : Vážený pán minister, vážení poslanci !
  / -treba uviesť viac prítomných podľa pracovnej a spoločenskej hierarchie/
  Oslovenie končíme !-výkričníkom.
  – pri písaní treba po oslovení vynechať jeden riadok
  -Text úvodu môžeme štylizovať : Dovoľte mi , aby som … privítal …. Je pre nás veľká česť,
  že odhalíme sochu Ľ.Štúra ….
  -V úvode môžeme použiť umelecké a rečnícke prostriedky . Môžu to byť :
  -výrok slávnej osobnosti ,všeobecný výrok , porekadlo ,príslovie
  -otázka
  -konkrétny príbeh
  -Neodporúča sa použiť ospravedlnenie .
 • JADRO: analýza , príjemné životné okamihy ,komparácia
  -nepreskakovať z jednej veci na druhú
  -postupujte od jednoduchosti k zložitosti
  -myšlienku opakujte inými slovami
  -používajte trópy , figúry – názorné vyjadrovanie
  -čísla zaokrúhľujeme
  -môžeme použiť rečnícku otázku
  -vytýčený vetný člen – Naši spolužiaci , tí sa nikdy nevzdávajú .
  -dva zápory – Nemožno nespomenúť …
 • ZÁVER: Môžeme ho štylizovať :
  – zhrnutie hlavných myšlienok
  – výzva k činnosti
  – citovanie vhodných veršov
  – pochvala poslucháčov – kompliment
  – vyvolanie smiechu…
  -Nevhodný záver : „To je asi všetko , čo som chcel povedať, takže môžem prestať“.
  -Súčasťou dobrého záveru je poďakovanie- rečník musí byť vďačný . Napr. : „ Drahí priatelia , ďakujem vám …“ … „Želám vám …“..
 • Maturitné žánre

Umelecky opis

Pri písaní si treba uvedomiť:

1. Pri umeleckom opise sa veci zobrazujú v pohybe , zvyčajne pomocou slovies.
2. Umelecký opis je v istom zmysle náladový .
3. Umelecký opis môže vyvolávať dojem strachu, hrôzy, šťastia.
4. Základom umeleckého opisu nie je presný prenos videného , ale jeho transformácia na základe nášho vnímania.
5. Objekt je v umeleckom opise opisovaný nepriamo , pripodobňuje sa k niečomu inému .
6. V umeleckom opise sa uplatňuje básnická metafora, personifikácia , metonymia.
7. Používame pripodobňovanie./Daný jav nepomenúvame slovom , ktorým sa zvyčajne pomenúva , ale slovom pomenúvajúcim obvykle iný jav . /
8. V texte treba použiť básnické prirovnanie: / napr. rýchly ako blesk , vysoký ako topoľ…/
básnický prívlastok – Nad nami sa klenula jasná modrá obloha .
metafora – prenášanie významu /- pršalo lístie – padalo, – horela lúka voňavými ohníčkami – lúka kvitla žltými kvetmi ,…
metonymia – /Ide o prenesenie názvu jednej veci na druhú na základe vecného súvisu ./ Napríklad : čítam Kukučína , pije piaty pohárik , hučala Bratislava , nebo nepozná obľúbencov …
synekdocha / zvláštny vzťah k celku / Napr. : Prišlo tam celé mesto . Vyhrala Žilina .
hyperbola /zveličenie / Už som tisíckrát vravela .
litotest – / jednoduchosť , zjemnenie / Napr. : Nemladá žena . Nie je najmúdrejší .
eufemizmus – snaha povedať nepríjemnú vec miernejším spôsobom – napr. : Zaspal naveky.
personifikácia – oživenie neživých vecí – Les plakal . Voda spievala .

Maturitné žánre

KOMPOZÍCIA OPISU:

 • Opis začíname celkovým pohľadom. Najprv priblížime , ako objekt vyzerá, ako zapadá do určitých súvislostí, aké sú jeho miery, farba a podobne . Potom prejdeme k opisu jednotlivostí .
 • Text členiť na úvod, jadro a záver. Meniť odsek ak sa prechádza z opisu jedného predmetu na druhý predmet. V závere treba vyjadriť dojem.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button