Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Hugolín Gavlovič – Valaská škola – Všetko o diele

Hugolín Gavlovič – Valaská škola .Postavy ,dej ,obsah diela ,kompozícia . Hugolín Gavlovič Valaská škola .Postavy ,dej ,obsah diela ,kompozícia .

Hugolín Gavlovič

 • bol slovenský kňaz a spisovateľ

 • svojou tvorbou sa radí do obdobia barokovej literatúry.

Barok:

 • 16. – 18. storočie, európske kultúrne hnutie

 • spoločenské a politické pomery: 30-ročná vojna, turecké nájazdy, protireformačné boje, sociálny útlak, ľudí zachvátil pesimizmus, zúfalstvo a beznádej, začína nedôvera v pozemský život,

 • ľudia sa utiekajú k Bohu

 • usiluje sa zachytiť a zdôrazniť duchovné a prírodné princípy, ktoré stoja za poznávanou skutočnosťou a ovládajú ju.

 • vzniká v Taliansku a Španielsku, cirkev si upevňuje moc

 • z talianskeho barocco – perla nepravidelnej formy

 • pochádza z výtvarného umenia

 • znaky: dekoratívnosť, pompéznosť (nádhera), patetickosť (nadnesenosť), masívnosť a mohutnosť, zakrivenosť, hyperbolizácia, extáza (sv. Terezy), napr. v Žiline Kostol sv. Barbory, Kostol na Mariánskom námestí

 • opak renesancie, hlása návrat k náboženským hodnotám

 • heslo: „všetko je márnosť nad márnosť a trápenie ducha.” Memento mori! Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

 • vyznačuje sa knižným štýlom so zložitými štylistickými a jazykovými prostriedkami a nezvyčajnými obrazmi

 • využíva veľa trópov a figúr, veľa synoným, zložité metafory, symbolu, hyperboly a prirovnania

 • pozemský život sa chápal ako hra alebo sen a zobrazoval sa cez znaky a symboly

 • hoci sa narodil v Poľsku, od útleho detstva žil na Slovensku.

 • po dokončení štúdií vstúpil do františkánskej rehole, v tomto období si aj zmenil občianske meno Martin na rehoľné Hugolín

 • vysvätili ho za kňaza, potom pôsobil ako kazateľ v Žiline, Pruskom a v Horoviciach

 • keď ochorel na pľúca, chodil sa liečiť do hôr na salaše, kde vznikol i námet pre dielo

 • používal predbernolákovskú slovenčinu (predspisovná slovenčina)

Vypadávanie vlasov: 3 jednoduché domáce produkty na zabránenie rednutia vlasov

Valaská škola Hugolín Gavlovič – Valaská škola

  • patrí do didakticko-reflexívnej poézie (mala „vyškoliť“ čitateľa v životnej múdrosti a skúsenosti pastierov)

  • zaoberal sa veľkým množstvom rozličných problémov, súvisiacich so vzťahom jednotlivca k Bohu, blížnym a k spoločnosti – v týchto tematických okruhoch majú rady a ponaučenia viesť čitateľa k zbožnému a cnostnému životu.

  • oslovuje všetkých ľudí bez ohľadu na rozdiely v majetku a spoločenskom postavení.

  • v 1. okruhu hovoriacom o vzťahu k Bohu vyzýva k odstupu od pozemských, pominuteľných hodnôt, pričom za pravé šťastie považuje Božiu milosť; odsudzuje poverčivosť a vieru v sny, upozorňuje na nevyhnutnosť smrti, nabáda k bázni pred Bohom a k ochote slúžiť mu

  • v ďalších 2 okruhoch (o postoji k ľuďom a k svetu) je rozhľadeným a vzdelaným autorom , Hugolín Gavlovič – Valaská škola.

  • v diele je vyvinutý zmysel pre adresáta, jeho bežný život, autor berie ohľad na úroveň čitateľovho myslenia a vkusu, zábavné prvky skladbu oživujú, no vždy sa podriaďujú primárnej náučno-úvahovej a moralizátorskej funkcii

  • básne sa venujú základnej výchove

  • Hugolín Gavlovič Valaská škola
  • prejavuje obdiv a sympatiu chudobným a sedliakom, hlavne ich šikovnosti, pracovitosti a dôvtipu, ale i nechuť voči pánom, ktorí sú príčinou ich biedy a súženia ľudu, kriticky komentuje súveké spoločenské mravy

  • vyjadruje nesúhlas s vojnami, na srdci mu leží pravá láska k vlasti, skláňa sa pred statočnou a vytrvalou prácou, vystríha pred pyšnou nadutosťou alebo podceňovaním druhých i pred slepou dôverou v moc peňazí.
  • je tu vyše 1200 12-veršových básní písaných bohemizovanou slovenčinou

  • prameňom mravných naučení a praktických rád nie je len biblická, antická, stredoveká, humanistická a baroková literatúra, ale aj autorove vlastné skúsenosti, zážitky a pozorovania nadobudnuté v styku s jednoduchými ľuďmi a vznešeným panstvom Hugolín Gavlovič – Valaská škola.
  • valaská škola má slúžiť ako „mravoučný kódex“ čitateľom všetkých spoločenských vrstiev, ale etické ideály jej didakticko-reflexívnych básní sú veľmi blízke alebo celkom totožné s etikou sociálne utláčaných vrstiev
  • Rastliny do tieňa – 11 interiérových rastlín do tieňa

  Hugolín Gavlovič – Valaská škola Kompozícia:

  • 14- slabičné dvojveršia vytvárajú 12- veršovú strofu- skladba obsahuje 21 cyklov, je rámcovaná prológom a epilógom

  • posledné dva verše majú poučenie (hlavnú myšlienku)

  • využíva tu sylabický veršový systém- pravidelné opakovanie 14 slabík

  • verše sú viazané po dvojverší

  • platí tu rytmicko-syntaktický paralelizmus (koniec verša sa kryje s koncom myšlienky) , Hugolín Gavlovič – Valaská škola 

  Útvar: veršovaná skladba 17 000 veršov

  Téma: Súbor rád a ponaučení, s cieľom poučiť čitateľa a doviesť ho k mravnej dokonalosti. Dielo

  obsahuje mnoho prísloví, porekadiel, aforizmov a maximálne 11 bájkových príbehov.

  Obsahuje aj pôsobivé vtipné myšlienky.

  Zbierka obsahuje: Životnú múdrosť pastierov písanú na salaši

  Cieľ: Poučiť čitateľa a viesť ho k mravnej dokonalosti

  Obsah:

  1. Človek – Boh – ,,Jednako sa všetci roďá, jednako k smrti choďá.“

  2. Poddaní a páni – ,,Páni ledajúci- zbojníci domáci.“ (autor sa stavia na stranu chudobných)

  3. Oslava práce a pracovitost i- ,,Pracovanie stále dáva úžitky nemalé.“

  4. Vlastenectvo – ,,Veľmi je hlúpy, kdovlastsvú tupí.“

  5. Chvála vzdelania – ,,Jak chceš kunšt literárny vedeť, musíš pri učení sedeť.“

  6. Kritika opilstva – ,,Hle, človek opilý- žádnemu nemilý.“ 

 • Hugolín Gavlovič – Valaská škola
 • Rastliny do tieňa – 11 interiérových rastlín do tieňa

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button